Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Tworzenie i realizacja projektów miękkich w organizacjach pozarządowych

620 zł 30 h

Kurs organizowany przy współpracy z Centrum Europejskim im. Roberta Schumana

Program:

1. Wprowadzenie do polityki strukturalnej UE:

 • zasady polityki strukturalnej
 • terminologia, pojęcia kluczowe
 • Fundusze Strukturalne UE w zarysie
 • programy wdrażające EFS w latach 2014 – 2020
 • źródła finansowania działalności statutowej organizacji pozarządowych

2.  Tworzenie projektów miękkich – Project Cycle Management (PCM):

 • określanie problemów
 • poszukiwanie i analiza danych do projektów
 • zarządzanie cyklem projektu
 • główne narzędzia PCM:
  - macierz logiczna
  - drzewa problemów i celów
  - planowanie w projektach miękkich
  - harmonogram projektu
  - cele – działania – rezultaty – wskaźniki w projektach miękkich
 • budżetowanie projektów:
  - kwalifikowalność wydatków
  - zasady konstruowania budżetu
  - koszty pośrednie w projekcie (zasady, metodologia)
  - cross-financing
  - problematyka Prawa zamówień publicznych
  - problematyka pomocy publicznej

3. Zarządzanie projektem.

4. Zarządzanie ryzykiem projektowym.

5. Promocja w projektach miękkich.

6. Monitoring i ewaluacja projektów EFS.

7. Procedury wyboru wniosków aplikacyjnych (w oparciu o dostępne informacje dot. RPO i POWER).

8. Ogłoszenia o konkursach (typy).

9. Plany Działań, dokumentacje konkursowe (kryteria strategiczne, dostępu).

10. Aplikowanie w praktyce.

11. Ocena formalna wniosków.

12. Ocena merytoryczna wniosków.

13. Najczęściej popełniane błędy formalne i merytoryczne.

14. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu.

Cele:
Celem kursu jest przekazanie wiedzy, informacji oraz praktycznych metod i narzędzi niezbędnych do planowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE w ramach perspektywy na lata 2014-2020 z punktu widzenia organizacji pozarządowej. Udział w kursie pozwoli Państwu nabyć wiedzę oraz umiejętności przydatne w tworzeniu projektów unijnych, wniosków aplikacyjnych, a także innych dokumentów projektowych. Kurs w szczególności polecany jest organizacjom pozarządowym, które pragną pozyskać fundusze na finansowanie działalności statutowej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30,
- tryb: wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 620 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Tworzenie i realizacja projektów miękkich w organizacjach pozarządowych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI