Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Szkolenie dla członków służby porządkowej

330 zł 24 h

Szkolenie realizowane jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Gaudeamus”

Program:

1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne:

 • zabezpieczenie imprezy masowej
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
 • rola i obowiązki organizatora imprezy masowej
 • rodzaje zagrożeń
 • odpowiedzialność organizatora imprezy masowej
 • odpowiedzialność członka służby informacyjnej i członka służby porządkowej.

2. Misja służb organizatora imprezy masowej:

 • obsługa członków imprezy masowej
 • misja członków służby porządkowej
 • misja członków służby informacyjnej
 • reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej
 • opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej
 • ubiór i wyposażenie.

3. Zagadnienia prawne – część I:

 • definicja przestępstwa i wykroczenia
 • ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną
 • instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności
 • przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu
 • ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

4. Zagadnienia prawne – część II:

 • przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

5. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej:

 • zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych
 • uprawnienia członków służby porządkowej
 • obowiązki członków służby porządkowej.

6. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej:

 • zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej
 • uprawnienia członków służby informacyjnej
 • obowiązki członków służby informacyjnej.

7. Zadania służb organizatora imprezy masowej:

 • cel zabezpieczenia imprezy masowej
 • zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej, kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu), kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia, legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej, usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej, dokumentowaniem podejmowanych czynności
 • współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej
 • warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

8. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii:

 • techniki komunikacyjne
 • psychologia tłumu
 • przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
 • metody reagowania na konflikty
 • zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

9. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych:

 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia (rodzaje pożarów, rodzaje sprzętu gaśniczego, rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, systemy przeciwpożarowe w obiektach, zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów: stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).

10. Techniki interwencyjne – techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.

11. Ćwiczenia praktyczne:

 • elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa
 • odprawa (instruktaż) przed imprezą
 • specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej
 • specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej
 • ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej
 • odprawa (instruktaż) po imprezie.

12. Zasady udzielania pierwszej pomocy:

 • zagadnienia ogólne
 • procedura postępowania w sytuacji wypadku
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki
 • praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

13. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – plan awaryjny i plan ewakuacji: znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji, system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych, zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych), drogi ewakuacyjne, zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej, drogi dostępu, kontrola przepływu tłumu, zasada aktywnego działania członków służb organizatora imprezy masowej.

Program szkoleń zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniań kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin wewnętrzny – test wiedzy i sprawdzian umiejętności praktycznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Każdy uczestnik szkolenia po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służby porządkowej.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o udział w kursie.

Termin i  miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb: wieczorowy/ weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 330 zł

Płatność przelewem na konto:
Centrum Kształcenia Ustawicznego „Gaudeamus”
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
11 1600 1462 0008 1357 2563 2135
z dopiskiem: "Opłata za Szkolenie dla członków służby porządkowej"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI