Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Master of Public Administration (MPA)

7 500 zł 272 h

Master of Public Administration dedykowany Administracji Publicznej

Program MPA (dla kadry administracji publicznej) realizowany w Wyższej Szkole Gospodarki powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń współpracy uczelni z otoczeniem branżowym.

MPA to:
Studia, które przede wszystkim stawiają na rozwój osobisty lidera i menedżera spraw publicznych i osób aspirujących do roli menedżera w administracji publicznej. Ukierunkowane są na nowoczesne podejście do zarządzania publicznego (zarządzanie wiedzą i innowacjami, organizowanie profesjonalnej obsługi w instytucji publicznej). Studia te stanowią świetne przygotowanie do rozwoju osobistej kariery w administracji publicznej.

Kadra: praktycy pracujący w urzędach centralnych, dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach dla administracji publicznej w Polsce i na świecie.

Program, który zawiera innowacyjną tematykę w obszarze umiejętności miękkich (testy kompetencyjne, warsztaty plain language, wizualne myślenie, metody heurystyczne, teoria gier, projektowanie przemówień publicznych). Jest nastawiony na zdobycie unikatowej wiedzy w zakresie prawa (zasady techniki prawodawczej, zasady tworzenia aktów wewnętrznych z elementami techniki legislacyjnej). Program jest podzielony na trzy bloki tematyczne, które służyć ma bardziej efektywnemu kształceniu.

Zajęcia warsztatowe, studia przypadków, symulacje, wymiana myśli i doświadczeń wśród praktyków pracujących w administracji publicznej.

Założenia i cele:
Sposób działania administracji zawiera coraz więcej mechanizmów i instrumentów zarządzania zapożyczonych lub podobnych do tych, stosowanych w świecie korporacji. Mechanizmy i narzędzia o prorynkowej orientacji mają podnieść jakość i obniżyć koszty działania administracji. Obecnie dąży się, aby administracja publiczna działała jako organizacja inteligentna. A administracja to ludzie, którzy ją „tworzą i realizują”. Urzędnik to coraz bardziej menedżer spraw publicznych, od którego oczekuje się umiejętności wymaganych w biznesie. Należy więc zaadoptować w sposób racjonalny wzorce biznesowe w zakresie zarządzania zasobami, procesami oraz jakością. Tempo przemian wymusza na menedżerach spraw publicznych potrzebę przewodzenia zmianom, doskonalenia umiejętności sprawnego diagnozowania sytuacji i podejmowania trafnych decyzji prowadzących do efektywnej realizacji interesu publicznego. Kompetencje posiadane przez menedżerów wyznaczają poziom skuteczności realizacji funkcji zarządzania publicznego.  Odpowiedzią na podniesienie  tych kompetencji w służbie publicznej jest odpowiedni program rozwoju osobistego – studia MPA. Z jednej strony wzrost umiejętności zarządzania zespołem, motywowanie, delegowanie zadań, budowanie pozycji lidera, z drugiej strony nabywanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania publicznego to cele jakie stawia sobie program niniejszego kształcenia. Służyć temu ma wykorzystanie nowoczesnych narzędzi takich, jak testy kompetencyjne, metody heurystyczne  czy wizualne myślenie. Każdy ze słuchaczy nabędzie umiejętność  konstruowania i stosowania  tych narzędzi w praktyce.

RAMOWY PROGRAM (trzy bloki podzielone na trzy semestry, łącznie 272 godziny)

Vademecum prawa dla menedżera spraw publicznych (88 godz.)

 • Dostęp do informacji publicznej  
 • Ochrona danych osobowych w praktyce urzędu 
 • Zasady techniki prawodawczej
 • Umowy cywilnoprawne w urzędzie
 • Pisma i dokumenty administracyjne
 • Zasady tworzenia aktów wewnętrznych w praktyce działania administracji publicznej

Zarządzanie publiczne (96 godz.)

 • Zarządzanie projektami w administracji publicznej
 • Od administrowania do zarządzania – jak zwiększyć efektywność  pracowników w instytucji publicznej
 • Organizowanie profesjonalnej obsługi w instytucji publicznej
 • Zarządzanie zmianą w administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami materialnymi w urzędzie

Umiejętności miękkie menedżera w administracji publicznej (88 godz.)

 • Prosta polszczyzna w języku urzędowym – warsztaty plain language
 • Stosowanie metod heurystycznych w administracji publicznej 
 • Skuteczny menedżer spraw publicznych – budowanie pozycji lidera
 • Kreatywne prezentacje i notatki w pracy menadżera spraw publicznych – warsztaty wizualnego myślenia
 • Wystąpienia publiczne i pisanie przemówień publicznych, jako niezbędne narzędzia w pracy menedżera spraw publicznych

Adresaci:

 • liderzy i menedżerowie spraw publicznych lub osoby aspirujące do tej roli ukierunkowane na budowanie własnej kariery i marki w obszarze administracji publicznej,
 • liderzy dostrzegający potrzebę zmian i projektowania innowacyjnych rozwiązań w sferze publicznej,
 • menedżerowie publiczni nastawieni na nowoczesne i efektywne zarządzanie publiczne,
 • wszyscy urzędnicy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i zwiększyć szanse na awans w urzędzie.

Formalności i zgłoszenie:
Postępowanie kwalifikacyjne na studia MPA obejmuje weryfikację następujących warunków:

 • Wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe kandydata
 • Doświadczenie zawodowe związane z administracją publiczną
 • Znajomość języka obcego (preferowany angielski)
 • Posiadanie predyspozycji menadżerskich
 • Odpowiednia motywacja do podjęcia studiów
 • Złożenie w wyznaczonym terminie dokumentów aplikacyjnych

Weryfikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych w Biurze Szkoły Biznesu MBA, na które składają się:

 • formularz aplikacyjny
 • referencje
 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • zdjęcie (legitymacyjne albo dyplomowe)
 • ksero dowodu osobistego
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • umówienie się na rozmowę doradczą z Przedstawicielem Rady Programowej

Wyłonienie grupy słuchaczy MBA następuje na podstawie wyników z rozmowy doradczej.

Organizacja studiów:
Studia MPA w WSG, to studia niestacjonarne. Rozumiejąc potrzeby naszych słuchaczy – menadżerów, zajęcia prowadzimy w systemie modułowym, by tryb pracy i życia osobistego można było łatwiej dostosować do ich rozkładu.

MPA to studia, które wymagają systematycznej pracy, samodyscypliny i zaangażowania. Zaliczenie odbywa się bowiem poprzez zaliczenie testu z poszczególnych zagadnień programowych oraz przygotowanie pracy dyplomowej, których celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania praktycznych problemów. Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na zajęciach, terminowe zaliczenie testu oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Koszt:
- 7 500 zł – opłata jednorazowa,
- 9 000 zł – opłata w 3 ratach po 3 000 zł lub w 6 ratach po 1 500 zł,
- 10 000 zł – opłata w 16 ratach po 625 zł

Wpisowe: (bezzwrotna opłata*) w zależności od terminu złożenia dokumentów lub wysłania zgłoszenia pocztą e-mail wg poniższego cennika:

 • styczeń – czerwiec: 0 zł
 • lipiec: 100 zł
 • sierpień: 200 zł
 • wrzesień: 300 zł

* Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studium.

Więcej informacji na stronie: www.mpa.byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI