Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Program:

1. Planowanie pracy wychowawczej.

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – w tym obowiązujące przepisy w zakresie: zdrowia i higieny, przejazdu na miejsce wypoczynku, trwania wypoczynku, przeciwpożarowe, korzystania z obszarów wodnych, poruszania się po drogach, wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych), norm żywienia, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów oraz pierwszej pomocy.

4. Organizacja pracy kierownika z kadrą pedagogiczną oraz personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego.

5. Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku.

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cele:
Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży; zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo-opiekuńczej placówki wypoczynku; poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii; nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji pracy w placówce wypoczynku.

Adresaci:
Kierownikiem placówki wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:

1.nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2.ukończyła 18 lat;

3.posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

4.posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, wystawiane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego GAUDEAMUS

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie
- dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej
- przedłożenie dokumentu potwierdzającego co najmniej 3-letnią praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wypoczynku lub w przypadku nauczycieli czynnych dokument potwierdzający co najmniej 3 lata pracy dydaktycznej.

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin pisemny: 5 pytań otwartych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 10
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 150 zł

Płatność przelewem na konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

11 1600 1462 0008 1357 2563 2135

z dopiskiem: "Opłata za kurs Kierownika pl. wypoczynku dzieci i młodzieży"

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego GAUDEAMUS

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI