Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – jakie zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

350 zł 6 h

Program:

1. Wprowadzenie do nowych regulacji:

 • cele, założenia nowych przepisów
 • rodzaje zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy
 • wykładnia nowych unormowań

2. Nowe definicje ustawowe:

 • postępowanie
 • dokumenty zamówienia
 • innowacje
 • łańcuch dostaw
 • pisemność
 • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
 • udzielenie zamówienia
 • warunki zamówienia, itp.

3. Zasady udzielania zamówień:

 • uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców
 • przejrzystość
 • proporcjonalność
 • najlepsza jakość dostaw/usługi/roboty budowlanej
 • najlepsze efekty zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów, itp.

4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plany postępowań Zamawiającego – nowe obowiązki:

 • polityka zakupowa państwa, jako narzędzie do realizacji polityki gospodarczej
 • plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych: obowiązek aktualizacji rocznych planów, koncentracja ogłoszeń w publikatorach (BZP, Dz. U. UE)
 • c) nowe zasady szacowania wartości zamówienia
 • d) podstawowe reguły opisywania przedmiotu zamówienia
 • e) analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców
 • f) publikacja ogłoszeń
 • g) podział zamówienia na części
 • h) ustalanie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert
 • nowa rola wykonawcy w przygotowaniu postępowania.

5. Procedura krok po kroku na przykładzie przetargu nieograniczonego oraz trybu podstawowego:

 • wszczęcie postępowania – publikacje ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia
 • składanie i otwarcie ofert – terminy, wadium, okres związania ofertą
 • badanie i ocena ofert
 • uporządkowanie procedury odwróconej
 • nowe zasady zwrotu wadium
 • nowe terminy związania ofertą
 • zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • procedura powyżej i poniżej progu unijnego- analiza porównawcza
 • komunikacja w postępowaniu i forma składanych dokumentów.

6. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

 • klauzule abuzywne
 • najważniejsze postanowienia umowy
 • zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy
 • raport z realizacji zamówienia
 • możliwość dokonywania zmian umowy
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy – nowy obowiązek publikacyjny.

7. Środki ochrony prawnej a pozasądowe rozwiązywanie sporów.

8. Bieżące problemy związane ze stosowaniem przepisów PZP w związku z epidemią:

 • ogłoszenia postępowań w okresie epidemii i wątpliwości w czasie procedowania
 • klauzula związana z COVID-19 w warunkach umownych
 • „siła wyższa” – praktyczna interpretacja
 • elektroniczna forma prowadzenia postępowania, składanie ofert i ich ocena
 • wyłączenia ustawowe.

9. Dyskusja, pytania – możliwość zadawania w trakcie trwania szkolenia.

Dlaczego nasze szkolenie?

 • Uchwalenie przez Sejm RP nowej ustawy prawo zamówień publicznych w swoim założeniu ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych co w konsekwencji przekłada się na potrzebę szczegółowego poznania nowych regulacji prawnych i ich prawidłowe wdrożenie w bieżącej działalności zamawiającego i wykonawcy.
 • Mamy świadomość, iż instytucjonalnie nowe regulacje mają na celu wyjście naprzeciw uczestnikom rynku zamówień publicznych, a planowane zmiany dostosowanie prawa do potrzeb zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej, dlatego też podczas spotkania z Państwem skupimy się na kluczowych zmianach w tym obszarze, aby ułatwić Państwu codzienną pracę na ponad 600 artykułach (!), których wejście w życie planowane jest na dzień 01.01.2021 r. Z doświadczenia wiemy, iż tak „dużych zmian” w bieżącej pracy nie pozostawia się na ostatnie miesiące z uwagi na duże ryzyko nieprawidłowej interpretacji nowych przepisów, a także ograniczony czas na zmianę wewnętrznych regulacji określających zasady udzielania zamówień u każdorazowego Zamawiającego.
 • Dokonując analizy porównawczej z obecnie obowiązującymi przepisami poruszymy wybrane zagadnienia poniższych obszarów:
  cele, założenia, a także uzasadnienie wprowadzenia nowych rozwiązań
  zasady udzielania zamówień
  etap przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
  szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień publicznych
  wymagania dotyczące umów
  środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązanie sporów.

Adresaci:

 • Zamawiający i Wykonawca
 • specjaliści ds. zamówień publicznych
 • osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych
 • pracownicy komórek zamówień publicznych
 • członkowie komisji przetargowych
 • inne osoby uczestniczące w postępowaniu/ przygotowaniu zamówienia publicznego
 • kontrolerzy i audytorzy

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 6
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Nowa Ustawa PZP"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI