Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro (analiza porównawcza aktualnych i nowych regulacji prawa)

350 zł 6 h

Program:

1. Wprowadzenie do zagadnienia zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy z uwagi na wartość zamówienia:

 • Elementy definicji zamówienia publicznego.
 • Istnienie dwóch niezależnych podmiotów prawa (zamawiający i wykonawca).
 • Obowiązujące akty prawne w przypadku zamówień poniżej progu ustawowego.
 • Podstawowe zasady udzielania „małych” zamówień.

2. Prawidłowe szacowanie wartości przedmiotu zamówienia:

 • Agregacja zamówień publicznych wg przyjętych tożsamości/ tworzenie planu zamówień publicznych na dany rok finansowy, w tym także aktualizacja pierwotnych założeń oraz prawidłowe udzielanie zamówień nieprzewidzianych.
 • Ustalanie wartości zamówienia na dostawy/ usługi oraz roboty budowlane- przypomnienie naczelnych zasad.
 • Unikanie zarzutu niedozwolonego dzielenia zamówienia i zaniżania wartości.
 • Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a ustawy.

3. Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. złotych – NOWA USTAWA PZP:

 • Zamówienia bagatelne- poniżej progu ustawowego (nie mniejsze niż 50 tys. złotych).
 • Częściowe zastosowanie ustawy: ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym oraz jego zmiana, zakres informacji objęty ogłoszeniem/ formularz ogłoszenia, sprawozdanie z udzielonych zamówień.
 • Procedura udzielenia zamówienia bagatelnego.
 • Co z zamówieniami poniżej dolnego progu- 50 tys. złotych?
 • Wpływ zamówień bagatelnych na udział wykonawcy w postępowaniu.

4. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień poniżej progu ustawowego:

 • Cel tworzonych regulaminów.
 • Związek z regulacjami prawa zamówień publicznych/ Kodeksem Cywilnym/ Ustawą o finansach publicznych.
 • Ustalanie treści regulaminu.
 • Gradacja ważności udzielanych zamówień ze względu na wysokość środków publicznych.
 • Podział obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników w zakresie wydatkowanych środków zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. 
 • Dokumentowanie udzielanych zamówień.

5. Zasady odpowiedzialności za naruszenia przy wydatkowaniu środków publicznych:

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Odpowiedzialność wg powszechnie obowiązujących przepisów: karna, cywilna, pracownicza.

6. Sprawozdawczość z zamówień poniżej 30 tys. euro / 130 tys. złotych:

 • Podstawa prawna wykonywania obowiązku sprawozdawczego.
 • Zakres przedmiotowy objęty obowiązkiem sprawozdawczym.

7. Bieżące problemy związane ze stosowaniem przepisów PZP w związku z epidemią:

 • Ogłoszenia postępowań w okresie epidemii i wątpliwości w czasie procedowania.
 • Klauzula związana z COVID-19 w warunkach umownych.
 • „Siła wyższa” – praktyczna interpretacja.
 • Elektroniczna forma prowadzenia postępowania, składanie ofert i ich ocena.
 • Wyłączenia ustawowe.

8. Pytania uczestników.

Dlaczego nasze szkolenie?

 • Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy z uwagi na wartość nie przekraczającą 30 tys. euro to środki publiczne które wymagają częściowego zastosowania ustawy pzp celem zachowania legalności przy ich wydatkowaniu z uwzględnieniem zasad wynikających z regulacji ustawy o finansach publicznych, w tym także tworzonych wewnętrznych regulaminów zamawiającego.
 • Jedna z kluczowych zmian nowego prawa zamówień publicznych, która wejdzie w życie 01.01.2021 r. definiuje również zamówienia bagatelne o wartości mniejszej niż 130 tys. zł, nie mniejszej jednak niż 50 tys. zł; wprowadzając jednocześnie ustawowe wymogi związane z publikacją ogłoszenia, przekazaniem informacji o zamiarze udzielenia zamówienia czy obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień.
 • Uwzględniając powyższe stany prawne dzięki naszemu szkoleniu poznasz zasady dotyczące równocześnie:
  - planu zamówień publicznych oraz agregacji zamówień (3 kryteria tożsamości)
  - szacunkowej wartości zamówienia (analiza cen rynkowych/ wydatków poniesionych oraz cen ofertowych)
  - opisu przedmiotu zamówienia
  - kryteriów wyboru wykonawcy
  - warunków realizacji zamówienia (optymalizacja postanowień kontraktowych)
  - zapytania ofertowego oraz analiza obiektywnych okoliczności wyłączenia stosowania wewnętrznych regulacji (wydatki bez stosowania regulaminu)
  - umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
  - regulaminów dla wydatków wyłączonych ze stosowania ustawy.

Podczas szkolenia poznasz zasady udzielania „zamówień bagatelnych” wynikające z ogłoszonej w Dzienniku Ustaw RP – 24.10.2019 r. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) - NOWEJ USTAWY PZP!

Adresaci:

 • osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego,
 • pracownicy komórek zamówień publicznych/ stanowisk związanych z omawianą ustawą,
 • osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych,
 • osoby sporządzające zapytania ofertowe,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • kontrolerzy i audytorzy,
 • pozostali specjaliści, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 6
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za szkolenie Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI