Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Księgowość budżetowa

800 zł 70 h

Kurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Program:

1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej:

 •  organizacja rachunkowości budżetowej
 •  podstawy prawne  rachunkowości budżetowej
 •  szczególne zasady rachunkowości budżetowej
 •  klasyfikacja budżetowa
 •  plan kont specyficzny dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych:

 • ewidencja i wycena majątku trwałego
 • ewidencja i wycena rzeczowego majątku obrotowego
 • ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów jednostek budżetowych
 • ewidencja wydatków i kosztów jednostek budżetowych.

3. Wynik finansowy jednostki budżetowej:

 • ewidencja wyniku finansowego w jednostkach sektorach finansów publicznych
 • rozliczenie wyniku finansowego jednostek budżetowych
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

4.  Sprawozdawczość budżetowa:

 • podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej
 • ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych
 • sprawozdania finansowe: charakterystyka wybranych sprawozdań i terminy ich sporządzania (RB-28S, RB-27S, RB34S, RB-Z, RB-N)
 • sprawozdanie finansowe RB-WS-A.

5.   Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cele:
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej, a także wiedzy z zakresu ogólnych zasad księgowości na podstawie ustawy o rachunkowości oraz szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Szkolenie przygotowuje do samodzielnej pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci:

 • absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych o profilu pozaekonomicznym
 • nowo przyjęci do pracy lub zamierzający podjąć pracę w pionach finansowo-księgowych jednostek budżetowych
 • osoby zatrudnione w księgowości lecz nie znające interpretacji przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
 • osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem o profilu innym niż finanse i rachunkowość, które z różnych przyczyn zamierzają przekwalifikować się na pracowników pionów finansowo-księgowych i zdobyć nowy zawód.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wystawiane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Formalności i zgłoszenie
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie. Umowy szkoleniowe są podpisane w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.

Egzamin/zaliczenie:
Na podstawie obecności oraz egzamin pisemny.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 70
- tryb wieczorowy/ weekedowy
- miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Koszt: 800 zł

Płatność przelewem na konto:
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki lub całą kwotę za kurs na konto Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Istnieje możliwość wpłaty w ratach (max. 3).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
z dopiskiem: "Opłata za kurs Księgowość budżetowa"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI