Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Letnia Akademia Wystapień

Letnia Akademia Wystąpień
1 897 zł54 h


Lipiec - Sierpień 2022

Główne cele programu :

- intensywny, profesjonalny trening wystąpień biznesowych, sprzedażowych, konferencyjnych i medialnych,
- przekazanie wiedzy teoretycznej na temat tworzenia poszczególnych typów wystąpień publicznych, ich przygotowania i prezentacji,
- zapewnienie warunków i możliwości opanowania umiejętności warsztatowych koniecznych do pracy z przemówieniem
- praca z tremą, emocjami i stresem, budowanie pewności siebie
- rozwój umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, autooceny mocnych stron i obszarów do rozwoju
- praca pod superwizją ekspertów – praktyków monitorujących postępy,
- zbudowanie świadomości mówcy oraz jego autorytetu, marki osobistej lub biznesowej,
- rozpoznanie trudności i przeszkód w pracy nad mową/wystąpieniem oraz dopasowanie sposobów rozwiązywania potencjalnych problemów związanych z przemawianiem.

*Dodatkowo rozwijamy też kompetencje miękkie wspomagające komunikację i efekty ekspozycji mówcy i przemówienia.

Adresaci

- Uczestnicy Akademii to kadra zarządzająca firm i instytucji, przedsiębiorcy i właściciele firm,
- liderzy i kierownicy zespołów, przedstawiciele handlowi, trenerzy, szkoleniowcy, nauczyciele, instruktorzy, prawnicy, lekarze, pracownicy działów sprzedaży, osoby odpowiedzialne za PR,
- członkowie administracji publicznej, pracownicy samorządów, członkowie partii politycznych,
- oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem kwalifikacji w obszarze wystąpień publicznych różnego typu, tworzenia i wygłaszania ciekawych, poprawnych i zrozumiałych komunikatów,
  przemówień, tekstów promocyjnych, motywacyjnych, sprzedażowych, informacyjnych oraz mów na specjalne okazje.

Korzyści dla słuchaczy

Akademia skierowana jest do osób zainteresowanych  szybkim, intensywnym i kompleksowym rozwojem umiejętności w obszarze wystąpień publicznych, dlatego znakomita część zajęć ma formę praktyczną oraz interaktywną. Zajęcia gruntownie przygotowują słuchaczy do samodzielnego tworzenia i efektywnego wygłaszania najbardziej przydatnych przemówień, głównie w kontekstach zawodowych i biznesowych. Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne poprowadzi wysoko wykwalifikowana kadra praktyków, czynnych mówców, mentorów, trenerów, lektorów, laureatów konkursów, z doświadczeniem scenicznym i certyfikatami poświadczającymi kompetencje mówcze. Zajęcia prowadzone będą w kameralnej grupie, a wystąpienia nagrywane i odtwarzane, a następnie omawiane, dzięki czemu praca przebiegać będzie sprawnie i przyspieszać postępy uczestników. Kursanci będą również pracować samodzielnie przy ścisłej współpracy z trenerami, we własnym czasie i trybie przygotowując krótkie formy oraz etiudy zaliczeniowe ewaluowane przez prowadzących wedle wcześniej ustalonych kryteriów.

Program został opracowany z uwzględnieniem wszystkich kluczowych aspektów wystąpień, dlatego zakres tematyczny jest urozmaicony i zróżnicowany, a jednocześnie skondensowany do niezbędnego minimum teorii koniecznej do sprawnego poruszania się w obszarze wystąpień.  Sposób prowadzenia zajęć jest nowoczesny, ciekawy i maksymalnie dopasowany do oczekiwań i potrzeb grupy. Naszym celem jest zapewnienie bardzo komfortowych warunków dla uczestników, by w zrelaksowanej atmosferze pełnej wzajemnego szacunku mogli nabywać i szlifować swoje kompetencje – wiemy jak ważne jest by czuć się bezpiecznie być wysłuchanym. Poza wiedzą teoretyczną oraz treningiem umiejętności warsztatowych mówcy, uczestnicy  nabywają lub rozwijają cenne kompetencje miękkie m. in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, kreatywnego i krytycznego myślenia, oceniania wystąpienia, pracy nad emocjami, stresem i pewnością siebie, współpracy z grupą. Umiejętności nabywane w trakcie Akademii mogą w znacznej mierze przyczynić się do usprawnienia komunikacji zarówno na niwie zawodowej jak i prywatnej oraz w konsekwencji do budowania lepszych relacji. Słuchacze zyskują dostęp do najnowszej wiedzy oraz aktualnych trendów w obszarze różnych form wystąpień.

*Istnieje możliwość niewielkiej modyfikacji i dostosowania programu do oczekiwań i wymagań grupy, na życzenie (jeśli pojawi się potrzeba skupienia się na danym obszarze/zagadnieniu)

Forma zaliczenia

Celem uzyskania dyplomu ukończenia  Letniej Akademii uczestnicy zobowiązani są przygotować i wygłosić etiudy zaliczeniowe ewaluowane przez grupę oraz trenerów – prezentacje wystąpień video i/lub na żywo, obowiązkowa jest też obecność – min 80% i aktywny udział w zajęciach.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! Z nami oswoisz każdą scenę :)

Wykaz przedmiotów:

1. Umiejętności warsztatowe mówcy:

 •  Autoprezentacja  2h
 • Komunikacja niewerbalna  1h
 • Praca głosem  2h
 • Trening pewności siebie  2h
 • Diagnoza i autodiagnoza mocnych i słabych stron mówcy i wystąpienia  1h
 • Metody budowania relacji z publicznością/odbiorcą  2h
 • Praca z trudną publicznością  1h
 • Techniczne aspekty wystąpień  1h
 • Budowanie zainteresowania w przemówieniach  2h

2.  Przygotowanie

 •  Skuteczne przygotowanie mówcy do wystąpienia  2h
 • Typy wystąpień publicznych – przegląd i omówienie  2h
 • Tworzenie struktur prezentacji  3h
 • Kluczowe elementy efektywnego wystąpienia  2h
 • Budowanie wystąpień – typy wstępu, rozwinięcia i zakończenia  2h
 • Zarządzanie czasem przygotowania i wystąpienia  1h

3. Zastosowanie historii w wystąpieniach

 • Storytelling – ogólne założenia, sposoby tworzenia historii  2h
 • Zastosowanie historii w w wystąpieniach  biznesowych  2h

4. Rozwój stylistyki wystąpień

 • Narzędzia retoryczne, przekaz perswazyjny   2h
 • Praca z tekstem – styl, przekaz, klarowność, poprawność i ekonomia treści  2h
 • Wystąpienia sprzedażowe  2h
 • Wystąpienia konferencyjne  1h - Wystąpienia online 1h
 • Wystąpienia motywacyjne typu 'power speech'  1h
 • Tworzenie prezentacji – narzędzia 3h - Wystąpienia online  3h
 • Humor w wystąpieniach  1h

​5. Zagadnienia ogólne

 • Prezentacja programu Akademii, zapoznanie  1h
 • Zajęcia integracyjne - IMPRO 1h
 • Formy udzielania informacji zwrotnej i trening 1h
 • Techniki uwalniania i redukcji stresu  1h
 • Budowanie marki i świadomości mówcy 1h
 • Prace zaliczeniowe (przygotowanie w ramach pracy własnej kursantów) 3 h

Moduły:

 1. Przygotowanie i warsztat mówcy – autoprezentacja. głos, mowa ciała, ruch sceniczny czas i tempo wystąpienia, czas i metody przygotowania, aspekty techniczne, elementy impro integracji. Moduł pierwszy koncentruje się na przygotowaniu mówcy i przemówienia kładąc nacisk na warsztat sceniczny oraz właściwe przygotowanie do wystąpienia zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym.
 1. Struktury i najważniejsze elementy wystąpień, typy wystąpień, typy wstępu i zakończenia redukcja tremy, praca z emocjami i stresem. W tym module rozkładamy na części i pracujemy intensywnie nad strukturą wystąpienia w odniesieniu do kontekstu wystąpienia i oczekiwań widowni, ponadto pracujemy nad przygotowaniem mentalnym i emocjonalnym do wystąpienia wzmacniając pewność siebie i wartość przekazu dla odbiorcy.
 1. Budowanie więzi z publicznością, utrzymywanie zainteresowania, humor, interakcja,  Moduł trzeci koncentruje się na tym jak ustanowić i utrzymać dobrą relację z publicznością i zbudować dialog, jak wzbudzić sympatię i tworzyć sceniczny autorytet mówcy i wystąpienia.
 1. Storytelling w przemówieniach sprzedażowych i biznesie, trening wystąpień biznesowych – jak tworzyć ciekawe, angażujące historie, które  eksponują markę, budzą zaufanie i sympatię oraz napędzają popyt na Twoje produkty, usługi i wspierają sprzedaż.
 1. Wystąpienia i spotkania online, tworzenie prezentacji, budowanie marki mówcy. Ten moduł eksponuje  umiejętność tworzenia profesjonalnych prezentacji szczególnie przydatnych w pracy zdalnej i zespołowej i używania pomocy wizualnych zarówno w przekazach online jak i w realu.
 1. Retoryka, stylistyka, przekaz perswazyjny czyli jak wpływać na widownie stosownie do kontekstu i celu wypowiedzi. Etiudy kursantów, nagrania, ewaluacje, feedback grupowy i trenerski

Formalności i zgłoszenie:

- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Liczba godzin: 54
Liczba dni szkoleniowych: 6

Zajęcia weekendowe – sob-niedz, lub intensywny tydzień codziennie, przeciętnie po 8 h dziennie

Terminy: 19-21/08/2022

Tryb: hybrydowy (zajęcia na sali – 60 % i online - 40%)

Koszt: 1 897 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI