Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Terapia ręki, stopień I i II

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Sprawność ręki a rozwój psychomotoryczny dziecka

2. Zarys anatomii i fizjologii ręki

3. Prawidłowa postawa, wpływ postawy dziecka na sprawność ręki

4. Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki

5. Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny

6. Rozwój chwytu pisarskiego

7. Omówienie zasad konstruowania programu terapii

8. Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami

9. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki

10. Masaż sensoryczny rąk

11. Prezentacja narzędzi pomocnych w diagnostyce prawidłowego rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń funkcji ręki

12. Podstawowe zasady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną

13. Podstawowe zasady pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

14. Cele i założenia terapii ręki dziecka z MPD

15. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych

16. Etapy rozwijania umiejętności grafomotorycznych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową (rysowanie, kolorowanie, modelowanie)

17. Ćwiczenia i zabawy wykorzystywane podczas terapii z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa

18. Prezentacja materiałów filmowych

Terapia ręki, stopień I i II:

Program szkolenia realizowany jest podczas 15 godzin zajęć dydaktycznych.

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani specjaliści, praktycy, pracujący na co dzień z dziećmi z różnego rodzaju potrzebami. W trakcie zajęć każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

Cele kursu:

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy sprawności motorycznej dziecka, planowania i prowadzenia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz opracowania programów terapeutycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Świadectwo kwalifikacji:

Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

- nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego;
- logopedzi, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, terapeuci zajęciowi;
- inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym a także studenci i rodzice.

 

Formalności i zgłoszenia:

- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb: 

- weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 15 h

Koszt: 400 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI