Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

350 zł 5 h

Program:

1. Jak właściwie dokumentować zrealizowane świadczenia? Wymogi formalne prowadzenia dokumentacji zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z uwzględnieniem: 

 • ogólnych zasad prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • podziału na dokumentację szpitalną oraz ambulatoryjną,
 • danych wymaganych w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego,
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej.

2. Sprawozdawanie i rozliczanie zrealizowanych świadczeń. Przedstawienie przepisów dotyczących sprawozdawania oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o poszczególne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • warunki niezbędne do zawarcia umowy i realizacji świadczeń w oparciu o rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Zarządzenia Prezesa NFZ,
 • katalogi świadczeń,
 • opisy poszczególnych świadczeń:
  informacje ukryte w raporcie statystycznym,
  proces weryfikacji i walidacji raportów statystycznych,
  żądanie rozliczenia i rachunek refundacyjny,
  możliwości łącznego rozliczania świadczeń w oparciu o różne umowy,
  indywidualne rozliczenia za zgodą płatnika,
  pacjenci pierwszorazowi,
  pakiet onkologiczny oraz pakiet kolejkowy,
  zmiany w umowie (potencjał, harmonogramy, przesunięcia).

3. Kontrola realizacji zawartej umowy:

 • przebieg postępowania kontrolnego,
 • kto może wchodzić w skład Zespołu Kontrolującego,
 • protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne wraz z omówieniem środków odwoławczych,
 • co może być przedmiotem odwołania,
 • katalog kar możliwych do nałożenia przez płatnika za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości.

Cele:
Analiza aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawania świadczeń w oparciu o zawartą z NFZ umowę w rodzaju AOS. Zapoznanie się z zasadami prawidłowego rozliczania świadczeń, znalezienie rozwiązań na zgłaszane przez uczestników problemy.

Adresaci kursu:
Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby zajmujące się sprawozdawczością oraz rozliczeniami z NFZ.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kurs wystawiane przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 5,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI