Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Inspektor ochrony radiologicznej

850 zł 32 h

Szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu R realizowane są przez Uczelnię przy współpracy z firmą Mariusz Masiuk ul. Anny Jagiellonki 34/14, 80-034 Gdańsk. Firma ta jest wpisana do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej może sprawować nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych wykonujących procedury z zakresu diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii schorzeń nienowotworowych.

Uprawnienia typu R – dotyczą nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z ramowym programem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Lp.

Zakres tematyczny

Liczba godzin lekcyjnych

1.

Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej.

1

2.

Promieniowanie rentgenowskie.

1,5

3.

Detekcja promieniowania jonizującego.

1

4.

Budowa i działanie aparatu rentgenowskiego.

2

5.

Pojęcie stosowane w ochronie radiologicznej.

0,5

6.

Narażenie populacji na promieniowanie jonizujące.

0,5

7.

Działanie promieniowania jonizującego na materię żywą.

2

8.

Działanie promieniowania na organizm człowieka.

2

9.

Zasady ochrony radiologicznej pracowników.

2

10.

Kontrola środowiska pracy.

1

11.

Kontrola dawek indywidualnych.

1

12.

Metody obliczania dawek i wymaganych grubości osłon.

2

13.

Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich.

1

14.

Eksplozja medyczna i narażanie pacjentów.

2

15.

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

2

16.

Wymagania dla pracowni rentgenowskiej.

1

17.

Wymagania dla aparatu rentgenowskiego.

1

18.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej.

1

19.

System zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej.

1

20.

Organizacja ochrony radiologicznej w Rzeczpospolitej Polskiej i sprawozdanie nadzoru.

1

21.

Dyrektywy europejskie i ich wdrożenie do prawodawstwa krajowego.

0,5

22.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 264 i 908) i akty wykonawcze.

2

23.

Inspektor ochrony radiologicznej.

1

24.

Zajęcia seminaryjne.

2

RAZEM:

32


Adresaci:
 • inspektorzy ochrony radiologicznej,
 • kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych,
 • lekarze radiolodzy,
 • lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne,
 • technicy elektroradiologii.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. 2007, nr 42, poz. 276, z późn. zm.) uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje się osobie, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 • zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia określonego w rozporządzeniu;
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;
 • posiada odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określony w rozporządzeniu.

Uprawnienia typu R nadaje się osobie, która posiada staż pracy:

 • roczny – w przypadku osób z wykształceniem wyższym lub średnie i dyplomem uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii;
 • trzyletni – w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie. 

Do egzaminu z zakresu szkolenia inspektora ochrony radiologicznej dopuszcza się osoby, które złożą komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, do którego załączone będą:

 • odpis (kopie) dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy;
 • orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jednakże do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie odbyły szkolenia jeżeli:

 • w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub
 • ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programie studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń lub
 • posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzy letni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu (Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe z dnia 13.05.2011 r Dz. U. nr 132 poz.766)

​Informacje na temat płatności za egzamin: https://gis.gov.pl/bip_list/ochrona-radiologiczna/egzaminy-ior.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane po odbyciu szkolenia.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Główny Inspektor Sanitarny. Egzamin obejmuje zagadnienia z wymaganego zakresu szkolenia. Egzamin składa się z części pisemnej (30 pytań typu zamkniętego i 3 pytania problemowe lub zadania obliczeniowe) oraz części ustnej obejmującej 3 pytania.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 32
,
- tryb: wieczorowy/weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 850 zł

Dodatkowy koszt egzaminu – 520 zł (https://gis.gov.pl/bip_list/ochrona-radiologiczna/egzaminy-ior)

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Inspektor ochrony radiologicznej"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI