Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Żywienie zbiorowe oraz zapewnienie jakości i bezpieczeństwa posiłków w żywieniu zbiorowym

500 zł 20 h

Program:

1. Podstawy żywienia zbiorowego:

 • zasady racjonalnego żywienia – zalecenia żywieniowe dla dzieci i dorosłych
 • wpływ sposobu żywienia na zdrowie człowieka
 • normy żywienia, zalecane racje pokarmowe i modele żywieniowe dla poszczególnych grup ludności
 • zasady obliczania wartości odżywczej i energetycznej posiłków i potraw w oparciu o tabele składu i wartości odżywczej żywności i kontrola posiłków pod względem wartości odżywczej i energetycznej oraz jakości sensorycznej
 • planowanie jadłospisów i posiłków – podstawowe zasady układania jadłospisów w żywieniu zbiorowym zamkniętym
 • metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia.
 • prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych
 • organizacja żywienia zbiorowego z uwzględnieniem struktury organizacyjnej zakładu, zaplecza technicznego i zasobów ludzkich oraz kosztów żywienia

2. Zarządzanie bezpieczeństwem posiłków w żywieniu zbiorowym – higiena i bezpieczeństwo posiłków:

 • odpowiedzialność i obowiązki producenta żywności i żywienia zbiorowego w świetle wymogów rozporządzeń WE 178/2002, 852/2004
 • przewodniki dobrych praktyk higienicznych jako uszczegółowienie wymogów prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • zagrożenia jakości zdrowotnej żywności
 • rola i znaczenie prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie GHP/GMP w zakładzie
 • zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP – praktyczna interpretacja
 • zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP – (Dobrej Praktyki Cateringowej – Kulinarnej)
 • metody i narzędzia do nadzoru realizacji zasad GHP/GMP
 • przykładowe pytania stawiane w ramach kontroli wewnętrznej odnoszące się do poszczególnych obszarów GHP/GMP

3. Zarządzanie bezpieczeństwem posiłków w żywieniu zbiorowym – System HACCP:

 • system HACCP, jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • koncepcja, założenia i zasady systemu HACCP
 • etapy wdrażania systemu HACCP – szczegółowe omówienie poszczególnych działań w aspekcie praktycznym
 • narzędzia do monitorowania krytycznych punktów kontroli (CCP) i punktów kontroli (CP)
 • specyficzne podejście do systemu HACCP w małych zakładach żywienia zbiorowego
 • korzyści wynikające z wdrożenia systemu HACCP
 • trudności i bariery pojawiające się przy wdrożeniu systemu HACCP
 • przewodniki HACCP, jako pomoc we wdrażaniu systemu HACCP

4. Zarządzanie bezpieczeństwem posiłków w żywieniu zbiorowym – dokumentowanie realizacji zasad GHP/GMP i systemu HACCP:

 • struktura dokumentacji GHP/GMP oraz systemu HACCP
 • zasady opracowywania procedur i instrukcji
 • dokumentacja systemowa i operacyjna
 • wzory podstawowych dokumentów GHP/GMP i HACCP
 • przykłady schematów technologicznych
 • zasady przeprowadzania analizy zagrożeń i wyznaczenia CCP (krytycznych punktów kontroli)
 • opracowanie instrukcji monitorowania CCP i działań korygujących
 • księga HACCP
 • koszty wdrażania systemu HACCP

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami organizacji i praktycznej realizacji żywienia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej posiłków oraz zdobycie wiedzy nt. planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, dobrze zbilansowanych posiłków. Celem szkolenia jest także zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia kontroli wewnętrznej i nadzorem nad działaniami związanymi realizacją zasad GHP/GMP, spełnieniem wymogów sanitarno-higienicznych oraz wdrażaniem i skutecznym funkcjonowaniem systemu HACCP oraz dokumentowaniem działań w tym zakresie.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego typu stołówki w placówkach oświatowo-wychowawczych, szpitale, stołówki pracownicze itp. oraz pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 500 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Żywienie zbiorowe oraz zapewnienie jakości i bezpieczeństwa posiłków w żywieniu zbiorowym”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI