Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia Doradcy Zawodowego

2 200 zł 90 h

Program:

1. Podstawy pracy doradcy zawodowego:

 • Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego.
 • Instytucjonalne formy poradnictwa zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Etyka w zawodzie doradcy zawodowego.
 • Prawo pracy.
 • Zawodoznawstwo.

2. Warsztat pracy doradcy zawodowego:

 • Planowanie kariery zawodowej.
 • Indywidualny Plan Działania: przygotowanie.
 • Testy predyspozycji i kompetencji zawodowych: rodzaje testów, interpretacja.
 • Narzędzia komputerowe wspierające pracę doradcy.
 • Gry symulacyjne wykorzystywane w poradnictwie zawodowym.

3. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych:

 • Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Regulacje prawne zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

4. Doradztwo zawodowe w szkołach:

 • Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

5. Doradztwo zawodowe w sektorze przedsiębiorstw:

 • Budowanie profilu wymagań i oczekiwań pracodawców.
 • Kultura organizacyjna przedsiębiorstw.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z pracodawcami.

Cele:
Celem kursu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozwój warsztatu zawodowego doradcy. Uczestnicy zostaną wyposażeni zarówno w teoretyczne podstawy poradnictwa, zawodoznawstwa czy prawa pracy, jak również poznają profesjonalne narzędzia pracy doradcy zawodowego wspierane narzędziami komputerowymi oraz grami symulacyjnymi. Uczestnicy rozwiną także umiejętność planowania kariery, opracowywania Indywidualnych Planów Działania oraz prowadzenia testów kompetencyjnych i badających predyspozycje zawodowe. Z uwagi na kierunek rozwoju polityki zatrudnienia oraz polityki społecznej w Polsce i Unii Europejskiej oraz szczególne uwarunkowania niektórych grup klientów, w ramach kursu szczególnie uwzględnione będą aspekty doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, doradztwa w szkołach oraz współpraca z sektorem przedsiębiorstw.
Uczestnicy poznają: istotę, rolę oraz cele doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz doradztwa zawodowego w szkołach, sposoby i narzędzia umożliwiające diagnozę predyspozycji zawodowych, sposoby rozpoznawania potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego, sposoby wyszukiwania i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, uwarunkowania prawne i etyczne pracy doradcy zawodowego, wiedzę nt. zawodów, kwalifikacji zawodowych oraz specyfikę regionalnego rynku pracy, formy pracy w zespole oraz pracy indywidualnej przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej, sposoby oceny efektywności udzielanej pomocy oraz formy współpracy z placówkami oświatowymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami w zakresie kształtowania kompetencji przydatnych na rynku pracy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzymuje dyplom studium akademickiego Akademii Doradcy Zawodowego WSG wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

 

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach,
- test z wybranych zagadnień problemowych lub studium przypadku.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 90,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 2 200 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za Akademię Doradcy Zawodowego"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI