Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia Menedżera

2 500 zł 90 h

Program:

1. Trening umiejętności interpersonalnych w formule grupy otwarcia:

 • Przedstawienie celów szkolenia i jego programu.
 • Autoprezentacja uczestników.
 • Wyznaczenie oczekiwań względem szkolenia.
 • Ustalenie zasad pracy w grupie.
 • Poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega.

2. Mapa kompetencji menedżera:

 • Opis pracy menedżera, mapa kompetencji.
 • Określenie własnego potencjału.
 • Motywacja do pracy z ludźmi.
 • Planowanie własnego rozwoju jako menedżera.
 • Umiejętności menedżera.

3. Lider – autorytet i przywództwo:

 • Istota zarządzania.
 • Style przywództwa.
 • Dobór stylu do sytuacji i grupy pracowników.
 • Diagnozowanie osobowości firmy oraz wybór optymalnego stylu przywódczego dla danej organizacji.
 • Źródła władzy i ich wpływ na zarządzanie ludźmi.
 • Poszukiwanie indywidualnych zdolności przywódczych.
 • Budowanie autorytetu.
 • Model idealnego menedżera w oczach pracowników.
 • Reguły wpływu społecznego.

4. Zespół – budowanie i rozwój:

 • Zmiana grupy w zespół – istota zespołowości.
 • Dynamika grupy – etapy rozwoju zespołu.
 • Role w grupie i ich znaczenie dla rozwoju zespołu.
 • Skuteczna komunikacja w zespole.
 • Bariery komunikacyjne.
 • Style komunikowania się w zespole.
 • Typy osobowości w zespole, role w zespole.
 • Przegląd typologii pracowników i sposoby postępowania z nimi.
 • Budowanie współpracy w zespole.
 • Delegowanie zadań a poziomy gotowości pracowników.

5. Zarządzanie konfliktem:

 • Sytuacje trudne w pracy menadżera.
 • Rodzaje konfliktów i ich źródła.
 • Style reagowania na konflikt.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Techniki twórczego rozwiązywania konfliktów.
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności kierowniczych – część superwizyjna.

6. Coaching menedżerski:

 • Definicja coachingu.
 • Podstawowe założenia.
 • Coaching, jako styl zarządzania – coaching operacyjny i rozwojowy.
 • Coaching na linii rozwoju pracownika – instruktaż, szkolenie, coaching, mentoring.
 • Modele prowadzenia rozmów coachingowych – model GROW, model Wizja-Strategia-Determinacja.
 • Narzędzia coachingowe – koło priorytetów, koło coachingu, analiza doświadczeń i inne.
 • Korzyści wynikające ze stylu coachingowego dla procesu i całego otoczenia biznesowego.

7. Ocena i motywowanie pracowników:

 • Rola i znaczenie podsumowywania wyników pracy.
 • Narzędzia przekazywania tzw. konstruktywnego feedbacku (informacji zwrotnych).
 • Typowe błędy związane z udzielaniem informacji zwrotnej.
 • Sposoby motywowania pracownika w trakcie rozmowy oceniającej – „model Z”.
 • Identyfikacja motywatorów wpływających na zaangażowanie pracownika – dostrzeganie różnic w potrzebach pracowników.
 • Narzędzia motywacyjne szefa: słuchanie i docenianie pracowników, model "FUKO" w motywującej informacji zwrotnej wykorzystanie komunikatu typu "ja" w informacji zwrotnej, motywujące przemówienie podczas zebrań.

8. Zarządzanie zmianą:

 • Zarządzanie zmianą – kluczowe aspekty.
 • Stereotypy dotyczące zmiany.
 • Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany – rodzaje oporu wobec zmian.
 • Style zachowań wobec zmiany – style reagowania.
 • Bariery wewnętrzne.
 • Bariery tkwiące w organizacji.
 • Rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem tworzącego się procesu grupowego. Krótkie prezentacje ze strony trenera prowadzącego są początkiem bądź też podsumowaniem prac uczestników: dyskusji, prac indywidualnych, prac w podgrupach. Uczestnicy otrzymają materiały, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści szkolenia. Całość uzupełnia prezentacja multimedialna. Metodologia pracy oparta jest o cykl uczenia się ludzi dorosłych, dzięki czemu teoria połączona jest z refleksją, doświadczeniem oraz dyskusją grupy mająca na celu podsumowanie danego tematu. Trener wykańcza każde zagadnienie, pozwalając uczestnikom na pełne zrozumienie oraz dając możliwość przeniesienia na własne życie zawodowe.

Przykładowe narzędzia stosowane podczas zajęć:

 • mini-wykłady,
 • prezentacje multimedialne,
 • energizer’y, icebreaker’y,
 • ćwiczenia: indywidualne, pary, grupowe,
 • praca z tekstem: studia przypadków,
 • formy dialogowe: dyskusje,
 • formy kreatywne: gry zespołowe, symulacje, metafory, „burza mózgów”, „kapelusze doktora de Bono”, praca z metaforą, rysunki,
 • test ról grupowych,
 • test na style komunikacyjne,
 • feedback, obserwacja.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie dedykowane jest menedżerom, dyrektorom, kadrze kierowniczej oraz osobom przygotowującym się do objęcia tych funkcji. Celem szkolenia jest rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich w trakcie praktycznych wyzwań, odwzorowujących realne środowisko biznesowe. W trakcie 90 godzin szkolenia, uczestnicy tworzą i realizują zadania, których celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań biznesowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzymuje dyplom studium akademickiego Akademii Menadżera WSG wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez 
Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Termin i miejsce:
- tryb weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- ścieżka grupowa i mieszana: 2 500 zł,
- ścieżka indywidualna: 2 900 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za Akademię Menedżera"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI