Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia Trenera i Coacha

3 400 zł 100 h

"Najgorszym ze wszystkich oszustw jest oszukiwanie siebie, że już dłużej nie musimy się uczyć"

Platon

Szkolenie dedykowane jest wszystkim tym, którzy przygotowują się do pełnienia funkcji trenera/coacha, niezależnie od wykonywanego zawodu. Celem ogólnym szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i twórczego projektowania, przeprowadzania i monitorowania procesu szkoleniowego oraz prowadzenia rozmów coachingowych.

Program:

1. Podstawowe uwarunkowania pracy trenera i coacha:

 • Przegląd podejść teoretycznych dotyczących roli trenera i coacha.
 • Różnice i podobieństwa roli trenera i coacha.
 • Tożsamość trenera i coacha wolontariatu.
 • Mapa kompetencji trenera.
 • Odkrywanie własnego potencjału/mocne i słabe strony.
 • Etyka zawodowa trenera i coacha.

2. Specyfika uczenia się osób dorosłych – cykl Kolba:

 • Dydaktyka osób dorosłych.
 • Cykl szkoleniowy według Dawida Kolba.
 • Potrzeby edukacyjne osób dorosłych – po co się uczą?
 • Przegląd stylów uczenia się. Diagnoza własnego stylu uczenia się.
 • Style percepcji a style uczenia się.
 • Klasyfikacja metod prowadzenia szkoleń.
 • Zasady doboru.

3. Wystąpienia publiczne – trening umiejętności:

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Aspekt werbalny – co mówić? Aspekt wokalny – jak mówić? Aspekt niewerbalny – jak wyglądać?
 • Budowanie autorytetu – autoprezentacja.
 • Perswazja w pracy trenera.
 • Sposoby radzenia sobie z tremą i stresem.
 • Emisja głosu.
 • Planowanie wystąpień publicznych.
 • Techniki twórczego oddziaływania na grupę.

4. Facylitacja a procesy zachodzące w grupie:

 • Rola facylitatora.
 • Rodzaje grup.
 • Cechy grupy szkoleniowej.
 • Proces grupowy.
 • Fazy rozwoju grupy.
 • Zachowania ludzi w grupie.
 • Role w grupie.
 • Trener a proces grupowy – zarządzanie procesem grupowym.
 • Wspieranie rozwoju grupy z uwzględnieniem procesu grupowego.
 • Dostosowywanie metod do dynamiki grupowej.

5. Trudne sytuacje szkoleniowe:

 • Analiza pola sił w pracy z grupą.
 • Ogólne dyrektywy radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Rodzaje sytuacji trudnych.
 • Metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

6. Warsztat pracy Coacha:

 • Coaching jako sztuka zadawania pytań.
 • „Narzędziownia” pracy Coacha – modele i metody coachingowe.
 • Coach jako towarzysz zmiany.
 • Dialog motywujący i jego zastosowanie w coachingu.

7. Projektowanie sesji coachingowych:

 • Schemat rozmowy coachingowej.
 • Przygotowanie do rozmowy.
 • Zaplanowanie narzędzi odpowiedni do obszaru wsparcia.
 • Zastosowanie kreatywnych narzędzi coachingowych.
 • Zasady przebiegu sesji.
 • Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych.

8. Trener w akcji – sesja treningowa:

 • Etiudy  pokazowe uczestników prowadzone pod superwizją trenerek i grupy.
 • Omówienie pracy uczestników i ich efektów.
 • Mocne słabe strony – doskonalenie warsztatu trenerskiego.

9. Coach w akcji – sesja treningowa:

 • Sesje coachingowe prowadzone przez uczestników pod superwizją trenerek i grupy.
 • Omówienie pracy uczestników i ich efektów.
 • Mocne i słabe strony – doskonalenie warsztatu coacha.

10. Podsumowanie Akademii:

 • Plany rozwoju zawodowego uczestników.
 • Ewaluacja szkolenia.
 • Pogłębiona informacja zwrotna.
 • Uroczyste wręczenie certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem tworzącego się procesu grupowego. Krótkie prezentacje ze strony trenera prowadzącego są początkiem bądź też podsumowaniem prac uczestników: dyskusji, prac indywidualnych, prac w podgrupach. Uczestnicy otrzymają materiały, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści szkolenia. Całość uzupełnia prezentacja multimedialna. Metodologia pracy oparta jest o cykl uczenia się ludzi dorosłych, dzięki czemu teoria połączona jest z refleksją, doświadczeniem oraz dyskusją grupy mająca na celu podsumowanie danego tematu. Trener wykańcza każde zagadnienie, pozwalając uczestnikom na pełne zrozumienie oraz dając możliwość przeniesienia na własne życie zawodowe.

Cele:

 • poznanie roli trenera i coacha, w tym własnych umiejętności i kompetencji;
 • nabycie umiejętności planowania działań edukacyjnych, tworzenia programów szkoleniowych i scenariuszy zajęć z uwzględnieniem specyficznych potrzeb firmy;
 • poznanie i wykorzystywanie aktywizujących i interaktywnych metod oraz technik prowadzenia szkolenia;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z prowadzeniem procesu edukacyjnego;
 • pogłębienie wiedzy na temat wystąpień publicznych;
 • poznanie narzędzi przekazu trenerskiego i zasad ich zastosowania;
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji i pomocy szkoleniowych;
 • nabycie umiejętności prowadzenia coachingowych rozmów motywujących;
 • poznanie narzędzi wspierających rozwój osobisty;
 • rozwój osobisty poprzez analizę własnych wypowiedzi, zachowań oraz otrzymanie informacji od pozostałych osób uczestniczących w szkoleniu.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowanie jest osobom przygotowującym się do pracy trenera (w tym trenera wewnętrznego). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i twórczego projektowania, przeprowadzania i monitorowania procesu szkoleniowego w określonym obszarze specjalizacji zawodowej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzymuje dyplom studium akademickiego Akademii Coacha WSG wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Egzamin / zaliczenie:
- opracowanie 8-godzinnego scenariusza szkolenia w obszarze związanym z rozwojem wolontariatu,
- przeprowadzenie 30-minutowego szkolenia, stanowiącego dowolnie wybrany fragment szkolenia pod superwizją,
- przeprowadzenie 30-minutowej sesji coachingowej pod superwizją.

Termin i miejsce:
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- ścieżka grupowa i mieszana: 3 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za Akademię Trenera i Coacha"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI