Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Psychodietetyka

3 000 zł 90 h

Program:

Blok społeczno-kulturowy:

1. Socjologia jedzenia. Społeczno-kulturowe uwarunkowania jedzenia i odżywiania się: złe/dobre nawyki i przyzwyczajenia, codzienne rytuały jedzeniowe, mody jedzeniowe, środowiskowe uwarunkowania stosunku do jedzenia, sposoby odżywiania się a style życia (np. fast food vs. slow food).

2. Moda, media, reklama, rynek i konsumpcja; (nad)znaczenie roli wyglądu, szczupłej sylwetki i ciała fit.

3. Znaczenie aktywności i prozdrowotne style życia. Komercjalizacja aktywności sportowej.

4. Programy kulinarne i blogi jedzeniowe.  

Blok psychologiczny:

1. Psychologia odżywiania. Podstawowe pojęcia psychologii odżywiania: głód, apetyt, kontekst żywieniowy, zachowania jedzeniowe, dieta, masa ciała, normowaga, idealna masa ciała, BMI, styl jedzenia.

2. Dlaczego (nie)jemy? Co jemy i po co jemy? Emocje a wybory i zachowania jedzeniowe. Osobowościowe uwarunkowania jedzenia (negatywny obraz siebie, niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, pesymizm, poczucie odrzucenia emocjonalnego, łagodzenie lęków, stres i nieumiejętność konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi).

3. Rozwojowe, podmiotowe i rodzinne uwarunkowania stosunku do jedzenia. Cechy środowiska a modyfikowanie zachowań żywieniowych.

4. Zdrowe i zaburzone zachowania jedzeniowe. Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem. Problem diagnozy, w tym diagnozy różnicowej.

5. Zaburzenia karmienia i jedzenia: Klasyfikacja zaburzeń odżywiania w świetle klasyfikacji DSM-V oraz ICD. Charakterystyka zaburzeń specyficznych: etiologia, symptomatologia, następstwa. Charakterystyka zaburzeń niespecyficznych: etiologia, symptomatologia, następstwa.

6. Charakterystyka problemów jedzeniowych nieuwzględnionych w klasyfikacjach: etiologia, symptomatologia, następstwa.

7. Leczenie i profilaktyka zaburzeń jedzenia i karmienia.

8. Psychologiczne uwarunkowania chorób dietozależnych (nadwaga, otyłość, cukrzyca typ. II, wrzody żołądka, zaburzenia immunologiczne, zaparcia, celiakia, nieswoiste choroby zapalne jelit, diabulimia itp.). Psychologiczna sytuacja osób chorych przewlekle.

9. Zdrowie psychiczne a odżywianie.

Blok medyczny:

1. Fizjologia odżywiania, deregulacja ośrodków głodu i sytości, uwarunkowania i predyspozycje genetyczne.

2. Zdrowie i choroba a odżywianie się w cyklu życia. 

3. Medyczne problemy chorób dietozależnych (choroby nowotworowe; nietolerancje pokarmowe i alergie; choroby metaboliczne itp.

Blok dietetyczny:

1. Żywienie człowieka, dietoterapia, choroby dietozależne, leczenie żywieniowe, wiedza żywieniowa. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia.

2. Interwencje żywieniowe. Pomoc dietetyczna  w przypadku chorób przewlekłych (nowotworowych, metabolicznych, gastrycznych itp.); Pomoc dietetyczna w specyficznych sytuacjach oraz okresach życia (żywienie w okresie senioralnym, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w okresie ciąży itp.)

3. Zintegrowany model pracy: rola pomocy dietetycznej w holistycznym modelu pracy; rola i znaczenia konsultacji dietetycznej; metodologia wywiadu dietetycznego; dietetyk i/vs psycholog w zintegrowanym modelu pracy (wiedza i świadomość dietetyka; dylematy dietetyka ).

4. Technologiczne systemy wsparcia: komputerowy system wsparcia w dietetyce.

Ćwiczenia/ Warsztaty kompetencyjne:

1. Komunikacja i motywacja.

2. Elementy psychoterapii: podejście systemowe i behawioralno-poznawcze.

3. Terapia osób z zaburzeniami odżywiania.

Cele:
Celem kursu jest holistyczne, a nie tylko somatyczne spojrzenie na przyczyny chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m. in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca), uwzględnianie czynników psychologicznych w występowaniu i podtrzymywaniu objawów w.w. chorób oraz problemów jedzeniowych, uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów diety, ułatwiających im udzielanie pomocy w skutecznej zmianie nawyków żywieniowych u osób, z którymi będą pracować oraz wskazanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie zachowań jedzeniowych, żywienia, motywowania do leczenia dietetycznego oraz zdobycie umiejętności konstruowania programów profilaktycznych dla różnych grup wiekowych. Akademia zapozna słuchaczy z najnowszymi koncepcjami dotyczącymi psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji realizowania potrzeby pokarmowej, znaczenia prawidłowego odżywiania dla szeroko rozumianego rozwoju człowieka, z zaburzeniami w zakresie odżywiania oraz jednostkami chorobowymi wymagającymi specjalistycznej diety (choroby onkologiczne, metaboliczne, zespoły psychiatryczne i neurologiczne, nietolerancje pokarmowe i alergie itp.). Słuchacze uzyskają ponadto możliwość opanowania umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu z klientem, motywowania go do podtrzymywania diety i prawidłowych nawyków żywieniowych, współpracy ze specjalistami innych dziedzin, projektowania pomocy pacjentom z uwzględnieniem ich psychoemocjonalnych problemów oraz pracy z zakresu wczesnej profilaktyki zwłaszcza w populacji wieku rozwojowego.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie i wzbogacenie wiedzy odnośnie etiopatogenezy zaburzeń i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, zaburzeń łaknienia i problemów jedzeniowych).
 • Zdobycie i wzbogacenie wiedzy na temat wpływu sposobów odżywiania się na zachowanie zdrowia, jak i powstawanie chorób somatycznych i psychosomatycznych.
 • Rozpoznanie społeczno-kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań chorób/ zaburzeń dietozależnych.
 • Rozpoznawanie czynników psychologicznych w występowaniu chorób/ zaburzeń dieto zależnych, takich jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz wskazanie metod, które mogą im przeciwdziałać.
 • Opanowane umiejętności związanych z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy dietetyka.
 • Nabycie kompetencji merytorycznych oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności w diagnozowaniu sytuacji trudnych jak i trudnych przypadków; poznanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia.
 • Rozpoznawanie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych występujące w zaburzeniach odżywiania oraz chorobach cywilizacyjnych, co pozwoli na interdyscyplinarne i zintegrowane podejście do klienta.
 • Nabycie niezbędnych kompetencji komunikacyjnych (w tym motywowanie do leczenia dietetycznego), diagnostycznych  oraz interwencyjnych
 • Opanowanie umiejętności przygotowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla grup docelowych: dzieci, ludzie młodzi, czy osoby w podeszłym wieku.
 • Wzbudzenie interdyscyplinarnej i zintegrowanej refleksji na temat diet i problemów dietozależnych.  

Adresaci:
Kurs skierowany jest do osób pracujących bądź zamierzających pracować z osobami wymagającymi specjalistycznej diety. Stąd też wśród odbiorców mogą znaleźć się dietetycy, lekarze i pielęgniarki, psychologowie i psychoterapeuci, technolodzy żywności, pedagodzy, a także osoby zajmujące się wczesną profilaktyką zaburzeń w sferze karmienia i odżywiania, a co za tym idzie wspieraniem rozwoju dzieci młodzieży.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w  kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Forma zaliczenia:
- praca dyplomowa,
- obecność na 90% wykładów i konwersatoriów i aktywne w nich uczestnictwo,
- obecność na 100% ćwiczeń i aktywne w nich uczestnictwo.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 90 h (40 h wykłady + 30 h konserwatoria + 20 h ćwiczenia)
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 3 000 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Psychodietetyka"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI