Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom

450 zł 8 h

Program:     

1. Przepisy prawa regulujące zagadnienia zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom. Omówienie podstawowych przepisów prawa w zakresie dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy, wymogi materialne i formalno – prawne, administracyjne, przepisy sankcyjne.

2. Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP.  Wymagane dokumenty – nowe formularze. Aspekty praktyczne:

 • formalności związane ze złożeniem wniosku – w jakim urzędzie składany jest wniosek (właściwość miejscowa) treść wniosku, koszty.
 • wymogi formalne – KPA
 • uzupełnianie braków formalnych
 • obowiązki meldunkowe
 • czasookresy procedury administracyjnej.

3. Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pracy cudzoziemców na terenie RP. Wymagane dokumenty – nowe formularze. Obowiązki podmiotu powierzającego pracę. Aspekty praktyczne. Nowe problemy.

 • formalności związane ze złożeniem wniosków – w jakim urzędzie składany jest wniosek (właściwość miejscowa) treść wniosku, koszty,
 • wymogi formalne – KPA,
 • uzupełnianie braków formalnych,
 • czasookresy procedury administracyjnej,
 • środki odwoławcze – odmowa udzielenia zezwolenia.

4. Rodzaje tytułów pobytowych:

 • Rodzaje wiz. Na jakiej wizie można wykonywać pracę? Co się dzieje jak wiza wygaśnie? Liczenie terminów wynikających z wizy.
 • Ruch bezwizowy – nowe przepisy.
 • Karty pobytu – rodzaje, kto może się ubiegać o jej wydanie.
 • Cudzoziemiec w procedurze – „stempel w paszporcie”.

5. Rodzaje zezwoleń na pracę na terenie RP:

 • zezwolenia na pracę sezonową – nowość! (zakres podmiotowy, przedmiotowy, procedury)
 • zezwolenia na pracę – typy zezwoleń
 • jednolite zezwolenia na pobyt i pracę
 • modyfikacje zezwoleń na pracę, przedłużenie
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy, ramy czasowe zezwoleń
 • nowe obowiązki wynikające z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26.02.2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

6. Formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP i poza terytorium RP:

 • zatrudnienie pracownicze – kodeksowe umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, nowelizacja umów o pracę, czy cudzoziemiec może mieć zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony
 • zatrudnienie cywilnoprawne – rodzaje umów cywilnych, przepisy kodeksu cywilnego
 • delegowanie cudzoziemców do pracy za granicę. Procedury poświadczania formularzy A1. Aspekty praktyczne.
 • wynagrodzenie cudzoziemca. Zmiany przepisów
 • stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. – zagadnienia ustawowe.

7. Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę:

 • podział ze względu na kraj pochodzenia cudzoziemca: obywatel UE i EFTA, obywatele państw trzecich
 • uprawnienie cudzoziemca do pracy bez zezwolenia – zakres podmiotowy
 • zwolnienia z obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę.

8. Obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej cudzoziemca:

 • wymogi prawa pracy – rodzaje dokumentów, tłumaczenie ich na język zrozumiały dla cudzoziemca
 • wymogi wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

9. Uprawnienia inspektora pracy PIP w zakresie kontroli cudzoziemców:

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli
 • środki prawne
 • stosowane sankcje wobec podmiotu powierzającego pracę i cudzoziemca – odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu powierzającego pracę, rodzaje kar i ich wysokość
 • powiadomienia do Wojewody i Straży Granicznej
 • konsekwencje prawne powiadomień w stosunku do podmiotu powierzającego pracę i cudzoziemca – decyzje administracyjne.

Świadectwo kwalifikacyjne
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI