Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Opiekun dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)

2 100 zł 160 h

Program:

Moduł I

1. Podstawy psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych.

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez różne formy aktywności, w tym poprzez zabawę.

3. Odpowiedzialność prawna opiekuna dziecka z nadpobudliwością psychoruchową.

Moduł II

1. Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia towarzyszące w ujęciu teoretycznym: przyczyny, objawy, rodzaje.

2. Diagnoza i rozpoznawanie nadpobudliwości psychoruchowej.

3. Nadpobudliwość psychoruchowa a zachowania niepożądane dziecka - różnice.

4. Wybrane metody wsparcia rozwoju dziecka z nadpobudliwością psychoruchową.

5. Zasady skutecznej komunikacji z dzieckiem nadpobudliwym.

6. Wybrane metody modyfikacji niepożądanych zachowań dziecka.

7. Zasady pomocy dziecku z nadpobudliwością psychoruchową w domu: organizacja dnia, organizacja pracy, kontrola bodźców, skupianie uwagi, skuteczna komunikacja.

8. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w rodzinie: wsparcie rodziców, sytuacja rodzeństwa, otoczenie społeczne.

Moduł III – Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Moduł IV – Praktyka opiekuńcza lub wolontariat.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli opiekuna dziecka z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD). Uczestnik zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną, jak i w umiejętności praktyczne dotyczące opieki oraz pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową. Piorytetem szkolenia jest zapoznanie uczestników z objawami i diagnostyką nadpobudliwości psychoruchowej, z zasadami skutecznej komunikacji oraz metodami wsparcia rozwoju dziecka z nadpobudliwością. Kursanci zdobędą kompetencje komunikacyjne oraz społeczne niezbędne do pracy z dzieckiem nadpobudliwym, jak również z rodzicami dziecka nadpobudliwego.  Dodatkowo zdobędą także umiejętności modyfikacji niepożądanych zachowań dziecka.

Adresaci:
Adresatami kursu mogą być osoby posiadające kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, absolwenci kierunków nauczycielskich, pedagogiki oraz psychologii a także osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje opiekuna, spełniające poniższe warunki:

  • daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi
  • nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nigdy nie była zawieszona ani ograniczona
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeśli taki był prawnie nałożony
  • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 160
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Koszt: 2 100 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Opiekun dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI