Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Opiekun dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2 100 zł 160 h

Program:

Moduł I

1. Podstawy psychologii rozwojowej z elementami psychologii klinicznej.

2. Podstawy pedagogiki specjalnej.

3. Autyzm i zespół Aspergera w ujęciu teoretycznym: przyczyny, objawy, cechy charakterystyczne.

4. Zaburzenia integracji sensorycznej u osób  z autyzmem i zespołem Aspergera.

5. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera – obszary wsparcia.

6. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez różne formy aktywności, w tym poprzez zabawę.

Moduł II

1. Zasady skutecznej komunikacji z dzieckiem autystycznym. Komunikacja wspomagająca i alternatywna.

2. Wybrane metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym sposoby zaradcze w sytuacji zachowań trudnych.

3. Zasady pomocy dziecku ze spektrum autyzmu w domu: organizacja dnia, organizacja pracy, kontrola bodźców, skupianie uwagi, skuteczna komunikacja.

4. Dziecko z autyzmem w rodzinie: współpraca z rodzicami, sytuacja rodzeństwa, otoczenie społeczne.

5. Odpowiedzialność prawna opiekuna dziecka ze spektrum autyzmu.

Moduł III – Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Moduł IV – Praktyka opiekuńcza lub wolontariat.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli opiekuna dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera). Uczestnik zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale także w umiejętności praktyczne dotyczące opieki oraz pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach szkolenia kursant nabędzie wiedzy dotyczącej codziennego funkcjonowania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, trudności, które muszą przezwyciężyć w tym przeszkód wynikających ze współtowarzyszących zaburzeń integracji sensorycznej, zaburzeń lękowych i innych. Słuchacze dowiedzą się jak właściwie planować opiekę, jak nawiązać relacje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jakie zabawy dobierać – uwzględniając indywidualne problemy, potrzeby oraz zainteresowania danego dziecka. Uczestnicy zdobędą kompetencje komunikacyjne oraz społeczne niezbędne do pracy z dzieckiem, jak również z rodzicami dziecka.

Adresaci:
Adresatami kursu mogą być osoby posiadające kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, absolwenci kierunków nauczycielskich, pedagogiki oraz psychologii a także osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje opiekuna, spełniające poniższe warunki:

  • daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi
  • nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nigdy nie była zawieszona ani ograniczona
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeśli taki był prawnie nałożony
  • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 160
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Koszt: 2 100 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Opiekun dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI