Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Opiekun dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z MPD

2 100 zł 160 h

Program:

Moduł I

1. Podstawy psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych.

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez różne formy aktywności, w tym poprze zabawę.

3. Odpowiedzialność prawna opiekuna dziecka z niepełnosprawnością ruchową.

Moduł II

1. Przyczyny, rodzaje, obraz kliniczny i złożoność objawów schorzeń powodujących niepełnosprawność ruchową: mózgowe porażenie dziecięce, dystrofie postępujące mięśni, przepuklina oponowo – rdzeniowa, skrzywienie boczne kręgosłupa i inne.

2. Objawy kliniczne dysfunkcji współwystępujących z MPD: padaczka, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia mowy, wzroku, słuchu oraz inne deficyty fragmentaryczne.

3. Sposoby rozwijania możliwości i mocnych stron dziecka z niepełnosprawnością ruchową.

4. Wybrane metody stymulowania aktywności ruchowej i rozwoju intelektualnego dziecka z niepełnosprawnością ruchową.

5. Ćwiczenia usprawniające dysfunkcje ruchowe dziecka z MPD: poruszanie się, przyjmowanie odpowiedniej postawy, wykonywanie czynności manipulacyjnych.

6. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka z MPD. Trudności w opiece nad dzieckiem z MPD: trudne zachowania – agresja, bunt, nadwrażliwość zmysłowa, nieadekwatna samoocena, trudności w relacjach społecznych, zaburzenia komunikacyjne (zaburzenia mowy), obniżenia nastroju, lęki.

7. Opieka i pielęgnacja dziecka z MPD: elementy masażu, higiena, samoobsługa, oprzyrządowanie ortopedyczne dziecka. Elementy komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Moduł III – Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Moduł IV – Praktyka opiekuńcza lub wolontariat.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli opiekuna dziecka z niepełnosprawnością ruchową, w tym z MPD – mózgowym porażeniem dziecięcym. Uczestnik zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną, jak i w umiejętności praktyczne dotyczące opieki oraz pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo, w tym z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zamierzeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników z objawami i diagnostyką mózgowego porażenia dziecięcego a także metodami stymulującymi wielostronny rozwój dziecka z MPD.

Adresaci:
Adresatami kursu mogą być osoby posiadające kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, absolwenci kierunków nauczycielskich, pedagogiki oraz psychologii a także osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje opiekuna, spełniające poniższe warunki:

  • daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi
  • nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nigdy nie była zawieszona ani ograniczona
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeśli taki był prawnie nałożony
  • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 160
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Koszt: 2 100 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Opiekun dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z MPD"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI