Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MS Excel - poziom zaawansowany

480 zł 24 h

Uczelnia jest Centrum Egzaminacyjnym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Po ukończeniu szkolenia możecie Państwo zdawać egzamin certyfikacyjny ECDL w naszej Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji ECDL znajdują się na stronie www.ecdl.pl.

Program:

1. Dane:

 • Nadawanie nazwy blokom komórek arkusza
 • Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie zadanego bloku komórek
 • Konstruowanie własnego formatu prezentacji danych
 • Warunkowe formatowanie komórek
 • Import danych z pliku tekstowego. Dane źródłowe są rozdzielane przecinkami (CSV) lub innym separatorem.

2. Prezentacja:

 • Podział arkusza na okna i blokowanie okien
 • Ukrywanie oraz odkrywanie kolumn i wierszy
 • Ukrywanie i odkrywanie arkuszy
 • Korzystanie z mechanizmu sumy pośredniej

3. Ochrona arkusza:

 • Zabezpieczenie i zdjęcie zabezpieczenia arkusza z użyciem hasła
 • Zabezpieczenie i zdjęcie zabezpieczenia wskazanych komórek z użyciem hasła.

4. Ochrona skoroszytu:

 • Zabezpieczenie skoroszytu z użyciem hasła
 • Zdjęcie zabezpieczenia skoroszytu z użyciem hasłem.

5. Manipulacja danymi:

 • Sortowanie wierszy danych w oparciu o kryterium zbudowane na atrybutach z wielu kolumn
 • Sortowanie wskazanych fragmentów arkusza w oparciu o zadane kryterium
 • Konstruowanie jedno lub wielokryterialnego zapytania
 • Realizacja zaawansowanych zapytań i filtrów danych
 • Powiązanie danych w komórkach i wykresach w ramach jednego arkusza
 • Powiązanie danych w komórkach i wykresach na różnych arkuszach tego samego skoroszytu
 • Powiązanie danych w komórkach i wykresach na różnych arkuszach w różnych skoroszytach
 • Powiązanie danych pomiędzy arkuszem i dokumentem tekstowym
 • Konsolidacja danych w przyległych arkuszach z wykorzystaniem funkcji 3D.

6. Szablony:

 • Użycie gotowego szablonu
 • Edycja i zmiana właściwości szablonu.

7. Wykresy i grafika:

 • Zmiana własności (m.in. kąta nachylenia) wykresów kołowych
 • Formatowanie etykiet opisujących osie wykresu
 • Zmiana położenia nagłówka, legendy, etykiet opisujących wykres
 • Rozłączenie segmentów tworzących wykres kołowy
 • Usunięcie serii danych z wykresu
 • Zmiana typu wykresu dla wybranych serii danych
 • Zmiana szerokości odstępów pomiędzy słupkami danych na wykresie kolumnowym 2D
 • Dodanie ilustracji do wykresu.

8. Funkcje:

 • Zastosowanie funkcji daty i czasu
 • Zastosowanie funkcji matematycznych
 • Zastosowanie funkcji statystycznych
 • Zastosowanie funkcji operujących na tekście
 • Zastosowanie funkcji finansowych
 • Zastosowanie funkcji wyszukujących
 • Zastosowanie funkcji logicznych
 • Zastosowanie dostępnych funkcji bazodanowych
 • Zagnieżdżanie funkcji.

9. Analiza danych:

 • Tworzenie tabeli przestawnej z podanego zbioru danych
 • Zmiana danych wejściowych i odświeżenie tabeli przestawnej
 • Grupowanie i prezentacja danych w tabeli przestawnej według zadanych kryteriów
 • Utworzenie i nazwanie scenariusza/wersji dla zadanego zbioru danych
 • Przeprowadzenie analizy i wygenerowanie raportu na podstawie zapisanego scenariusza/wersji
 • Śledzenie i wizualizacja związków typu poprzednik w formułach komórek arkusza
 • Śledzenie i wizualizacja związków zależności od wskazanych komórek arkusza
 • Wyświetlenie treści formuł lub miejsca ich lokalizacji dla komórek arkusza
 • Dodawanie i usuwanie komentarzy
 • Edycja komentarzy przypisanych do komórek arkusza.

10. Narzędzia specjalne:

 • Rejestrowanie prostego makropolecenia
 • Uruchamianie makropolecenia
 • Podstawy edycji programów w VBA

Cele:
Kurs przedstawia metody efektywnej obsługi arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik kursu poznaje sposoby opracowania wyników zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: formatowanie danych numerycznych, tekstu, grafiki, wykresów itp. Ponadto uzyskuje kompetencje w zakresie wykorzystania funkcji arytmetycznych, logicznych, statystycznych, daty i czasu oraz finansowych wbudowanych w aplikację arkusza kalkulacyjnego. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętność posługiwania się narzędziami analitycznymi dostępnymi z poziomu arkusza kalkulacyjnego.

Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które na co dzień pracują  z programem MS EXCEL, które chciałyby podnieść efektowność posługiwania się tym programem. Udział w kursie pozwoli zapoznać się z zaawansowanymi sposobami przetwarzania i analizy danych przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI