Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Pełnione funkcje i ich rola w procedurze zamówień publicznych

420 zł 8 h

Program:

I. Kierownik Zamawiającego:

 1. Ustawowa definicja- osoba/ organ zarządzający zamawiającym.
 2. Kierownik zamawiającego a zamawiający jako podmiot zobowiązany do stosowania ustawy.
 3. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego: przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.
 4. Prawidłowość powierzenia innym osobom czynności kierownika.

II. Komisja Przetargowa – czyli zespół pomocniczy:

 1. „Prawo” a „obowiązek” powołania Komisji Przetargowej – analiza ustawowych przesłanek.
 2. Charakter Komisji Przetargowej – „stały” czy „okresowy”?
 3. Obowiązki nakładane na poszczególnych członków komisji.
 4. Instytucjonalna rola w procedurze zamówień publicznych: ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocena złożonych ofert, pozostałe czynności – w zależności od wewnętrznych regulacji zamawiającego. 
 5. Czy komisja powinna przygotowywać postępowanie o udzielenie zamówienia?

III. Zespół osób powołany do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia:

 1. Ustawowe przesłanki powołania zespołu osób.
 2. Ustalenie „właściwego” momentu powołania.
 3. Faktyczna rola zespołu w konkretnym zamówieniu publicznym.
 4. Różnice i wzajemne powiązania między komisją przetargową a zespołem osób.

IV. Omówienie przykładowego regulaminu pracy Komisji Przetargowej – organizacja, skład, odpowiedzialność, etc. (z uwzględnieniem postanowień dotyczących zespołu osób powołanych do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia).

V. Rola pracowników komórek merytorycznych (przygotowanie postępowania – naczelne zasady):

 1. Prawidłowe szacowanie wartości przedmiotu zamówienia:
  1. agregacja zamówień publicznych wg przyjętych tożsamości/tworzenie planu postępowań o udzielenie zamówień na dany rok finansowy, w tym także aktualizacja pierwotnych założeń oraz prawidłowe udzielanie zamówień nieprzewidzianych,
  2. ustalanie wartości zamówienia na dostawy/usługi oraz roboty budowlane- przypomnienie naczelnych zasad.
 2. Konstruowanie opisu przedmiotu zamówienia: zakaz utrudniania uczciwej konkurencji oraz przypadki posługiwania się przez zamawiającego zwrotem „lub równoważny”.
 3. Formułowanie warunków udziału w postępowaniu:
  1. kompetencje lub uprawnienia,
  2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
  3. zdolność techniczna lub zawodowa.
 4. Kryteria oceny ofert.

VI. Pytania uczestników.

Cele:
Zapoznanie uczestników ze znaczeniem poszczególnych osób w procedurze zamówień publicznych i ich wpływu na prawidłowość postępowania oraz wykonanie zamówienia publicznego. Omówiona zostanie instytucja Kierownika Zamawiającego i jego roli w całokształcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- ustawowa odpowiedzialność. Nie zabraknie praktycznych wskazówek właściwego doboru kadry celem przygotowania zamówienia publicznego, a w konsekwencji eliminacji zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia publicznego. Kontekst prawny Kierownika Zamawiającego to również właściwe zarządzanie zamawiającym, jako podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Nadto, Komisja Przetargowa, jako zespół pomocniczy powołany do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. Okoliczności obligatoryjnego i fakultatywnego udziału Komisji Przetargowej w procedurze zamówień publicznych oraz jej stały, bądź okresowy charakter/ organizacja, skład/ szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych jej członków.  Analiza ustawowych rozbieżności oraz elementy wspólne między Komisją Przetargową a Zespołem Osób powołanym do nadzoru nad realizacją zamówienia. Przytoczone zostaną ustawowe przesłanki powoływania wskazanego zespołu i jego roli na etapie realizacji zamówienia publicznego. Na koniec zostanie to wszystko skonfrontowane z rolą poszczególnych pracowników i ich wpływie na pojedynczy wydatek środków publicznych. Nieocenione w tym wszystkim jest właściwe podejście do organizacyjnego i logistycznego  budowania zasad współpracy pomiędzy dysponentem środków publicznych (patrz: specyfika zamówienia publicznego w zależności od stanowiska pracy danego pracownika) a komórką zamówień publicznych, czyli grupą osób mających obowiązek „czuwania” nad podejmowaniem czynności zgodnych z obowiązującymi przepisami. Warsztatowe podejście do uczestników szkolenia pozwoli na przykładach zrozumieć omawiane zagadnienia.

Forma szkolenia:
Forma prowadzonego szkolenia będzie miała charakter praktyczny/warsztatowy poprzez analizę konkretnych przepisów prawnych oraz rozwiązywanie przykładowych stanów faktycznych uzupełnionych aktualnym orzecznictwem KIO. Omawiane zagadnienia zostaną przekazane na przykładzie istniejących w jednostkach sektora finansów publicznych rozwiązań prawnych. Nie zabraknie również analizy prawnej występujących w doktrynie różnych interpretacji dotyczących nadchodzących zmian w zamówieniach publicznych – celem kompleksowego zrozumienia poruszanego zagadnienia. Charakter prowadzonego szkolenia gwarantuje uczestnikowi możliwość swobodnego zadawania pytań stosownie do omawianego zagadnienia, dzięki czemu prowadzi do wzajemnej dyskusji wśród uczestników co niewątpliwie sprzyja także przyswajaniu przekazywanej przez trenera specjalistycznej wiedzy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Pełnione funkcje i ich rola w procedurze zamówień publicznych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI