Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Aktualna problematyka zamówień publicznych

420 zł 8 h

Program:

I. Elektronizacja zamówień publicznych:

 1. Omówienie regulacji prawnych związanych z elektronizacją zamówień publicznych:
  1. Dyrektywa UE,
  2. Kodeks Cywilny,
  3. Ustawa pzp,
  4. Rozporządzenie wykonawcze w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.
 2. Przepisy przejściowe/18.04. a 18.10.2018 r.?
 3. Odsunięcie w czasie obowiązku elektronizacji (do dnia 01.01.2020 r.) – analiza ustawy.
 4. Projekt Platforma e-Zamówienia (harmonogram wdrożenia, projektowane założenia, etc.).
 5. Platforma centralna czy rozwiązania prywatne?
 6. Forma pisemna a elektroniczna.
 7. Kwalifikowany podpis elektroniczny.

II. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):

 1. Zasady składania (z uwzględnieniem zmian od 18.04.2018 r.): przykładowe zapisy SIWZ, składanie dokumentu – krok po kroku.
 2. Zakres informacji objęty JEDZ – struktura dokumentu.
 3. Omówienie elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ – eESPD.
 4. Zasady poprawiania/wyjaśniania dokumentu JEDZ w trakcie badania i oceny ofert.
 5. Wezwanie do ponownego przedłożenia dokumentu (w zakresie częściowym/czy potrzeba uzupełnienia całego formularza)?
 6. Problemy praktyczne przy składaniu oraz weryfikacji JEDZ.

III. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych:

 1. Specyfika ochrony danych osobowych na gruncie prawa zamówień publicznych.
 2. Uwzględnienie nowych regulacji w formułowanych postanowieniach umownych.
 3. Wpływ/ skutki ochrony danych osobowych na procedurę zamówień publicznych.
 4. Certyfikat RODO.

IV. Zmiany wynikające z fakturowania elektronicznego:

 1. Omówienie regulacji prawnych.
 2. Ustrukturyzowane e-faktury.
 3. Obowiązek czy prawo przyjmowania e-faktur?

V. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- wybrane zagadnienia:

 1. Agregacja zamówień publicznych wg przyjętych tożsamości/ tworzenie planu postępowań o udzielenie zamówień na dany rok finansowy, w tym także aktualizacja pierwotnych założeń oraz prawidłowe udzielanie zamówień nieprzewidzianych.
 2. Ustalanie wartości zamówienia na dostawy/ usługi oraz roboty budowlane – przypomnienie naczelnych zasad.
 3. Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji oraz przypadki posługiwania się przez zamawiającego zwrotem „lub równoważny”.
 4. Art. 29 ust. 3a ustawy- wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia- przykładowe zakresy czynności i wyłączenia ustawowego wymogu- wymagane postanowienia specyfikacji.
 5. Określanie warunków udziału w postępowaniu.
 6. Kryteria oceny ofert.

VI. Pytania uczestników.

Cele:
Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w zakresie elektronizacji zamówień publicznych (przygotowania po stronie zamawiającego/ nowe obowiązki w procedurze, etc.). Zakres tematyczny szkolenia uwzględnia między innymi szczegółową analizę zmian obowiązujących zamawiających i wykonawców od dnia 18.04.2018 r.- w zakresie JEDZ, a także 18.10.2018 r.- jako docelowe wdrożenie kompleksowych procedur elektronizacji (dla zamówień powyżej progów unijnych) z przykładowymi zapisami, które muszą się znaleźć w dokumentacji przetargowej oraz ich właściwą interpretacją podczas praktycznego zastosowania. Omówiona zostanie regulacja prawna przesuwająca w czasie obowiązek prowadzenia elektronicznych postępowań, dla zamawiających innych niż centralny zamawiający, o wartości poniżej progów unijnych z dnia 18.10.2018 r. na dzień 01.01.2020 r. Jednocześnie podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych, która na podstawie Rozporządzenia RODO jak również regulacji polskiego ustawodawstwa zaczęła obowiązywać zamawiających i wykonawców od dnia 25.05.2018 r. Co więcej, poruszony będzie temat fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, którego źródło wynika z przepisów unijnych, tj. Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Nie zabraknie podkreślenia innych ważnych elementów w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak np. prawidłowe szacowanie wartości zamówienia, czy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka ewentualnych naruszeń ustawowych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Forma szkolenia:
Forma prowadzonego szkolenia będzie miała charakter praktyczny/warsztatowy poprzez analizę konkretnych przepisów prawnych oraz rozwiązywanie przykładowych stanów faktycznych uzupełnionych aktualnym orzecznictwem KIO oraz sądów powszechnych. Omawiane zagadnienia zostaną przekazane na przykładzie istniejących w jednostkach sektora finansów publicznych rozwiązań prawnych. Nie zabraknie również analizy prawnej występujących w doktrynie różnych interpretacji dotyczących aktualnych problemów w zamówieniach publicznych – celem kompleksowego zrozumienia poruszanego zagadnienia. Charakter prowadzonego szkolenia gwarantuje uczestnikowi możliwość swobodnego zadawania pytań stosownie do omawianego zagadnienia, dzięki czemu prowadzi do wzajemnej dyskusji wśród uczestników co niewątpliwie sprzyja także przyswajaniu przekazywanej przez trenera specjalistycznej wiedzy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Aktualna problematyka zamówień publicznych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI