Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

165 zł 16 h

Program:

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Wszystkie szkolenia pracowników z dziedziny BHP przeprowadzane są na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94, z poźn. zm.) oraz zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, Poz. 1860).

Metody prowadzenia zajęć:
Zajęcia prowadzone w sposób umożliwiający dyskusję nad indywidualnymi problemami uczestników lub szkolenie połączone z samokształceniem kierowanym na bazie materiałów przygotowanych przez organizatora.

Cele:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Adresaci:
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w szczególności projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ( DZ.U. Nr 180, Poz. 1860).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o udział w szkoleniu.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- test sprawdzający wiedzę i umiejętności.

Termin i  miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 165 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI