Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Szacowanie nieruchomości i wycena projektów inwestycyjnych

660 zł 40 h

Program:

1. Uregulowania dotyczące szacowania nieruchomości.

2. Uwarunkowania prawne realizacji projektów inwestycyjnych.

3. Rodzaje wartości nieruchomości.

4. Klasyfikacja podejść, metod i technik szacowania nieruchomości.

5. Zmiana wartości pieniądza w czasie.

6. Stopa dyskontowa i metody jej wyznaczania.

7. Metody stosowane w wycenie projektów inwestycyjnych.

8. Metody uwzględniania ryzyka w wycenie projektów inwestycyjnych.

9. Praktyczne zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości (metoda: porównywania parami, analizy statystycznej rynku, korygowania ceny średniej).

10. Praktyczne zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości (metoda: inwestycyjna i zysków, technika: kapitalizacji prostej i dyskontowania strumieni dochodów).

11. Praktyczne zastosowanie podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości (metoda: kosztów odtworzenia, kosztów zastąpienia, technika: szczegółowa, elementów scalonych, wskaźnikowa).

12. Praktyczne zastosowanie podejścia mieszanego w wycenie nieruchomości (metoda: pozostałościowa, kosztów likwidacji, technika: szczegółowa, wskaźnikowa, wskaźników szacunkowych gruntu).

13. Opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości. Studium przypadku.

14. Szacownie przepływów pieniężnych inwestycji.

15. Wyznaczanie stopy dyskontowej.

16. Praktyczne zastosowanie różnych metod wyceny projektów inwestycyjnych w różnych fazach ich życia.

17. Praktyczne zastosowanie różnych metod uwzględniania ryzyka w wycenie projektów inwestycyjnych.

Cele:
Celem kursu jest: zdobycie aktualnej praktycznej wiedzy w zakresie zasad, procedur, podejść, metod i technik wyceny nieruchomości, uwarunkowań i metod wyceny projektów inwestycyjnych w różnych fazach cyklu życia projektu inwestycyjnego, nabycie umiejętności sporządzania operatów szacunkowych i wycen projektów inwestycyjnych.

Adresaci:
Kurs skierowany jest do pracowników mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, pracowników biur projektowych, biur zarządzania i obrotu nieruchomościami oraz firm konsultingowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, przedstawicieli instytucji oceniających i finansujących projekty inwestycyjne. Adresatami mogą być przede wszystkim osoby będące uczestnikami procesu oceny projektów inwestycyjnych i osoby zainteresowane tematyką wyceny nieruchomości i projektów inwestycyjnych.  

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 40
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 660 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI