Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Szkolenie dla pracowników działów personalnych z zakresu prawa pracy

600 zł 32 h

Program:

1. Zarządzanie funkcją personalną w zakładzie pracy:

 • polityka personalna, a zachowania organizacyjne
 • rola pracowników działów personalnych
 • źródła prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy i wynagradzania).

2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

3. Rodzaje umów o pracę.

4. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy:

 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • oddelegowanie pracownika.

5. Rozwiązywanie umów o pracę w tym zwolnienia grupowe:

 • porozumienie stron
 • wypowiedzenie wszelkiego rodzaju umów o pracę
 • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.

6. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona.

7. Czas pracy i urlopy pracownicze:

 • praca w godzinach nadliczbowych
 • przesłanki pracy w nadgodzinach
 • maksymalna dobowa i tygodniowa liczba godzin pracy ponadnormatywnej
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedzielę i święta.

8. Rozliczanie czasu pracy.

9. Odpowiedzialność materialna pracownika.

10. Porządek i dyscyplina pracy.

11. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji personalnej.

12. Przepisy BHP.

13. Roszczenia z tytułu umowy o pracę.

14. Proces rekrutacji i selekcji pracowników w świetle przepisów prawa pracy:

 • ochrona danych osobowych
 • o jakie informacje można pytać; o jakie informacje nie można pytać.

15. Urlopy wypoczynkowe:

 • nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego
 • wymiar urlopu wypoczynkowego
 • proporcjonalne udzielania urlopu wypoczynkowego
 • urlop uzupełniający
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • urlop na zadanie.

16. Dyskryminacja, mobbing, równe traktowanie.

Cele:
Szkolenie adresowane jest zarówno dla pracowników działów personalnych pragnących pogłębić oraz usystematyzować swoją wiedzę w zakresie prawa pracy, a także dla osób pragnących rozpocząć pracę w działach personalnych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
Egzamin z wybranych zagadnień programowych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 32
- tryb wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 600 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie dla pracowników działów personalnych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI