Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zamówienia publiczne

480 zł 16 h

Program:
Program szkolenia uwzględnia zmiany wynikające z najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące m.in.: definicji i nowych pojęć, zakresu przedmiotowego stosowania ustawy, trybów postępowania, oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej, umów w zamówieniach publicznych, udzielania zamówień mieszanych, ustalania wartości zamówienia, przygotowania dokumentów przetargowych, warunków udziału i opisu ich spełnienia, katalogu dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców i momentu ich żądania (dokumenty podmiotowe, jednolity europejski dokument zamówienia), polegania na zasobach innych wykonawców i zasad wspólnego ubiegania się o zamówienie.

Moduł I – Wprowadzenie do zagadnienia:

 1. Aktualny stan prawny systemu zamówień publicznych w Polsce.
 2. Podstawowe pojęcia i definicje z  zakresu zamówień publicznych.
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych.
 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy.
 5. Przesłanki wyłączeń całkowitych lub częściowych stosowania przepisów ustawy.
 6. Elektronizacja zamówień publicznych. Zasady elektronicznej komunikacji
  w zamówieniach publicznych.

Moduł II – Szacowanie wartości zamówienia oraz planowanie zamówień. Tryby udzielania zamówień publicznych:

 1. Zasady ustalania wartości zamówienia. Promowanie dzielenia zamówień publicznych na mniejsze części.
 2. Szacowanie na potrzeby planowania a szacowanie wartości w procedurze udzielenia zamówienia. Wymagana zawartość planów zamówień publicznych.
 3. Tryby udzielania zamówień publicznych oraz ustawowe przesłanki ich stosowania.
 4. Uproszczona procedura przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych usług.

Moduł III – Zasady konstruowania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Reguły sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. Klauzule społeczne przy opisie przedmiotu zamówienia.
 2. Podstawowe zasady tworzenia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - zawartość specyfikacji i ogłoszenia o zamówieniu w zależności od przedmiotu
  i wartości zamówienia oraz trybu udzielania zamówienia. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ.  
 3. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. Warunki udziału w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia; reguły polegania na zasobach podmiotów trzecich.
 4. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.
 5. Oświadczenie wstępne i Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako sposób weryfikacji braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu. JEDZ -  struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania.
 6. Katalog dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zasady uzupełniania dokumentów.
 7. Kryteria oceny ofert w postępowaniu - kryteria pozacenowe- przedmiotowe, kryteria podmiotowe. Opis sposobu oceny ofert. Promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną.
Warsztaty – Formułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Studium przypadku – Najczęstsze błędy i nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 

Moduł IV – Procedura badania i oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty. Dokumentowanie postępowania:

 1. Procedura badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty:
  -     weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń
  -     obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę
  -     wyjaśnianie treści oferty
  -     poprawianie omyłek w ofertach
  -     badanie rażąco niskiej ceny. 
 2. Przesłanki odrzucenia oferty.
 3. Przesłanki unieważnienia postępowania.
 4. Dokumentowanie postępowania.
 5. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych.

Warsztaty – Ocena poprawności dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Studium przypadku – Błędy i nieprawidłowości na etapie badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Moduł V – Umowy w sprawach zamówień publicznych:

 1. Klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy. Zmiana umowy a zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 2. Przesłanki  do stwierdzenia nieważności zawartej umowy.
 3. Przesłanki rozwiązania umowy.
 4. Dokumentowanie czynności na poszczególnych etapach realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją.

Moduł VI – Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie:

 1. Czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniu.
 2. Terminy na wniesienie środka ochrony prawnej.

Moduł VII – Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych.

Moduł VIII – Tematy poruszone przez uczestników szkolenia - dyskusja.

Cele:
Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Omówione zostaną najczęściej występujące problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.Celem kursu jest także przedstawienie praktycznych wskazówek i rozwiązań związanych ze zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Zaprezentowanie wybranych zagadnień na tle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Okręgowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16

- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI