Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

150 zł 10 h

Program:

1. Planowanie pracy wychowawczej.

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – w tym obowiązujące przepisy w zakresie: zdrowia i higieny, przejazdu na miejsce wypoczynku, trwania wypoczynku, przeciwpożarowe, korzystania z obszarów wodnych, poruszania się po drogach, wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych), norm żywienia, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów oraz pierwszej pomocy.

4. Organizacja pracy kierownika z kadrą pedagogiczną oraz personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego.

5. Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku.

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cele:
Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży; zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo-opiekuńczej placówki wypoczynku; poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii; nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji pracy w placówce wypoczynku.

Adresaci:
Kierownikiem placówki wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:

1) ukończyła 18 lat
2) posiada wykształcenie co najmniej średnie
3) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
4) posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo - wychowawczej.

Warunek, o którym mowa w pkt. 2, nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.

Warunek, o którym mowa w pkt. 3, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Warunek, o którym mowa w pkt. 4, nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, wystawiane przez KOLFER Sp. z o.o., potwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie
- dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej
- przedłożenie dokumentu potwierdzającego co najmniej 3-letnią praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wypoczynku lub w przypadku nauczycieli czynnych dokument potwierdzający co najmniej 3 lata pracy dydaktycznej.

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin pisemny: 5 pytań otwartych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 10
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 150 zł

Płatność przelewem na konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

11 1600 1462 0008 1357 2563 2135

z dopiskiem: "Opłata za kurs Kierownika pl. wypoczynku dzieci i młodzieży"

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego GAUDEAMUS

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI