Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Gender w projektach EFS i w życiu społecznym

400 zł 16 h

Kurs organizowany przy współpracy z Centrum Europejskim im. Roberta Schumana

Program:

1. Kontekst tematyki płci społeczno-kulturowej (Gender):

 • Gender: płeć społeczno-kulturowa
 • Gender Mainstreaming
 • zmiany na przestrzeni dziejów
 • Gender a problemy globalne

2. Demografia:

 • długość życia Polska vs. UE
 • starzenie się społeczeństwa
 • prognozy demograficzne dla Polski
 • struktura ludności teraz i w 2035 roku

3. Płeć w różnych sektorach gospodarki: szkolnictwo wyższe, administracja czy w sektorze prywatnym

4. Wartość pracy kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w rodzinie:

 • płeć i płaca
 • udział kobiet wśród osób pracujących wg wybranych rodzajów miejsca pracy
 • praca kobiet i mężczyzn – biznes i stanowiska
 • praca kobiet i mężczyzn – gospodarstwa domowe
 • wartość pracy domowej – wymiar ekonomiczny, kulturowy, egzystencjalny

5. Obszary dyskryminacji:

 • stereotyp – uprzedzenie – dyskryminacja mechanizmy
 • dyskryminacja: definicja, typologia
 • dyskryminacja a prawo polskie
 • stereotypy płci
 • dyskryminacja w ujęciach: społecznym, edukacji, rynku pracy, ubóstwa, zdrowia,
 • bariery równości (KE)

6. Ramy prawne polityki i strategii Gender Mainstreaming: mity na temat polityki równościowej oraz strategiczne cele na rzecz równości.

7. Dokumenty międzynarodowe w kontekście strategii wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.

8. Czym tak naprawdę jest Równość Płci?

 • schody do równości
 • korzyści z polityki Gender Mainstreaming

9. Narzędzia Gender Mainstreaming:

 • Gender analysis
 • analiza pod kątem płci – 4 kroki
 • Gender Impact Assessment
 • wdrażanie Gender Mainstreaming – czynniki sukcesu

10. EFS jako narzędzie walki z dyskryminacją:

 • kluczowe obszary i założenia EFS
 • dyskryminacja a Program Operacyjne współfinansowane w ramach EFS (zagadnienia horyzontalne)
 • agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn

11. Ekonomia życia codziennego a płeć:

 • budżet czasu
 • praca odpłatna i nieodpłatna
 • specjalizacja pracy kobiet i mężczyzn
 • kontrakt płci jako bariera równości

12. Płeć a rynek pracy: mity o pracy kobiet oraz konsekwencje kontraktu płci na rynku pracy.

13. Gender Budget, jako narzędzie polityki równości płci: budżet wrażliwy na płeć oraz warunki stosowania analizy Gender budget.

14. Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: podstawy prawne oraz bariery równości płci.

15. Obszary interwencji EFS z punktu widzenia istniejących nierówności płci: zatrudnienie i rynek pracy, edukacja, administracja publiczna i sektor prywatny.

16. Jak wdrażać Gender w projektach?

 • PCM równościowe
 • kryteria celu równościowego
 • czy 50 / 50 jest wyjściem?
 • cele strategiczne równości płci
 • standard minimum
 • działania równościowe
 • zarządzanie równościowe
 • monitoring i ewaluacja
 • wyjątki w standardzie minimum
 • kiedy wniosek na pewno nie jest równościowy?
 • najczęściej popełniane błędy

17. Praktyka:

 • projekty rozwijające innowacyjne formy kształcenia (np. e-learning)
 • jak realizować równość szans kobiet i mężczyzn w projektach promocyjno-informacyjnych?
 • jak realizować równość szans kobiet i mężczyzn w projektach badawczych?
 • równościowe zarządzanie projektem
 • jak rozumieć wyjątki od standardu minimum?
 • publikacje, źródła danych

Cele:
Celem kursu jest przedstawienie tematyki znaczenia płci społeczno-kulturowej w kontekście zarówno społecznym jak i ujęciu projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Równość płci jest jedną z polityk horyzontalnych UE, z tego też względu ujęcie jej w poprawny sposób w projektach unijnych niejednokrotnie warunkuje możliwość otrzymania dofinansowania. Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób chcących zapoznać się z tematyką równości płci kobiet i mężczyzn, płci społeczno-kulturowej jak i praktyków tworzących i realizujących projekty EFS.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb: wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Gender w projektach EFS i w życiu społecznym"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI