Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Szkolenie dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa

600 zł 50 h

Szkolenie realizowane jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Gaudeamus”

Program:

1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne:

 • zabezpieczenie imprezy masowej
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
 • rola i obowiązki organizatora imprezy masowej
 • rodzaje zagrożeń
 • odpowiedzialność organizatora imprezy masowej
 • odpowiedzialność członka służby informacyjnej oraz członka służby porządkowej.

2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej:

 • rodzaje imprez masowych
 • zasady uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • dokumentacja niezbędna do wydania zezwolenia
 • tryb opiniowania wniosku o wydanie zezwolenia
 • wymagania kwalifikacyjne służb porządkowych i informacyjnych.

3. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia:

 • analiza zagrożeń
 • wpływ charakteru imprezy masowej na sposób jej zabezpieczenia oraz na działanie służb
 • określenie punktów kluczowych dla planowanego zabezpieczenia imprezy masowej
 • zasady sporządzania planów graficznych
 • liczebności i rozmieszczenie służb porządkowych i służb informacyjnych
 • zasady opracowywania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu)
 • zajęcia praktyczne z zakresu sporządzania dokumentacji na potrzeby wydania zezwolenia.

4. Misja służb organizatora imprezy masowej:

 • misja członków służby porządkowej
 • misja członków służby informacyjnej
 • obsługa uczestników imprezy masowej
 • reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej
 • opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej
 • ubiór i wyposażenie.

5. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania:

 • ogólne zasady i style kierowania zespołem ludzi
 • organizowanie stanowisk pracy (określenie zadań, określenie uprawnień, określenie odpowiedzialności)
 • podejmowanie decyzji
 • system motywacji i kontroli
 • ćwiczenia praktyczne z zakresu kierowania zespołem ludzi.

6. Zabezpieczenia imprez masowych:

 • zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej
 • zasady dokonywania analizy zagrożeń
 • kalkulacja i sposób dyslokacji sił i środków
 • dobór członków służb organizatora do zabezpieczenia imprezy masowej
 • określenie niezbędnego wyposażenia służb organizatora oraz ich rozmieszczenie w zależności od rodzaju imprezy masowej i charakteru zagrożeń
 • zasady współpracy z osobami uczestniczącymi w imprezie masowej i spikerem zawodów sportowych
 • przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • monitoring imprezy masowej
 • warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu.

7. Zagadnienia prawne – część I:

 • definicja przestępstwa i wykroczenia
 • ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną
 • instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności
 • przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu
 • ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

8. Zagadnienia prawne – część II:

 • przepisy karne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
 • rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

9. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej:

 • zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych
 • uprawnienia członków służby porządkowej
 • obowiązki członków służby porządkowej.

10. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej:

 • zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej
 • uprawnienia członków służby informacyjnej
 • obowiązki członków służby informacyjnej.

11. Zadania służb organizatora imprezy masowej:

 • cel zabezpieczenia imprezy masowej
 • zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej, kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu), kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, z ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia, z legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej, z usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej, z dokumentowaniem podejmowanych czynności
 • współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

12. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej:

 • płaszczyzny współpracy
 • konflikt interesów
 • wzajemna wymiana informacji
 • prawne obowiązki współpracy
 • podporządkowanie służb organizatora dowódcy zabezpieczenia policyjnego
 • ćwiczenia praktyczne dotyczące współpracy kierownika do spraw bezpieczeństwa ze służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

13. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne:

 • zabezpieczenie medyczne imprezy masowej
 • zabezpieczenie higieniczno-sanitarne imprezy masowej
 • ćwiczenia praktyczne z zakresu zabezpieczenia medycznego.

14. Wybrane aspekty prawa budowlanego:

 • wybrane aspekty prawa budowlanego
 • warunki techniczne obiektów budowlanych
 • zasady użytkowania obiektów budowlanych w czasie imprezy masowej.

15. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych:

 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia (rodzaje pożarów, rodzaje sprzętu gaśniczego, rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, systemy i urządzenia przeciwpożarowe w obiektach, zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów: stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej)
 • zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

16. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej:

 • plan działania w sytuacjach zagrożeń i plan ewakuacji (znaczenie planów, system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych, zasady i sposoby bezpiecznej ewakuacji z obiektów: stadionów, hal sportowych i widowiskowych, drogi ewakuacyjne, zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej, drogi dostępu, kontrola przepływu tłumu)
 • ćwiczenia praktyczne z zakresu ewakuacji osób.

17. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 1:

 • podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i socjologii
 • wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych
 • analiza społeczeństwa (pojęcie i struktura grupy społecznej, klasyfikacja grupy społecznej, pojęcie tłumu i innych zbiorowości, oparte na podobieństwie zachowań, subkultury kibiców sportowych oraz chuliganów stadionowych)
 • analiza ważniejszych procesów społecznych (współpraca służby porządkowej i służby informacyjnej z uczestnikami imprezy masowej, konflikt interesów pomiędzy służbami organizatora imprezy masowej a uczestnikami imprezy masowej, zasady podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych).

18. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – część 2:

 • techniki komunikacyjne
 • psychologia tłumu
 • przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
 • metody reagowania na konflikt
 • zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

19. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki:

 • ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości związanej z imprezami masowymi
 • profilaktyka kryminologiczna
 • ślady kryminalistyczne oraz metody wykrywania i identyfikacji człowieka i rzeczy
 • postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie lub wykroczeniu, do czasu przybycia Policji.

20. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego:

 • prawa i obowiązki świadka
 • uprawnienia pokrzywdzonego
 • ujęcie osoby
 • czynności procesowe i środki dowodowe
 • społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

21. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego:

 • rola państwa i samorządów
 • uczestnicy postępowania administracyjnego, ich prawa i obowiązki
 • tryb postępowania administracyjnego
 • rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym
 • decyzja administracyjna.

22. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego:

 • zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej
 • własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna
 • czyny niedozwolone.

23. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej:

 • techniczne urządzenia zabezpieczające
 • przeznaczenie i zakres stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających w systemie bezpieczeństwa imprezy masowej.

24. Ćwiczenia praktyczne:

 • elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa
 • odprawa (instruktaż) przed imprezą
 • specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej
 • specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej
 • ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej
 • odprawa (instruktaż) po imprezie.

Program szkoleń zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniań kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin wewnętrzny – test wiedzy i część ustna.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Każdy uczestnik szkolenia po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o udział w kursie.

Termin i  miejsce:
- liczba godzin: 50
- tryb: wieczorowy/ weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 600 zł

Płatność przelewem na konto:
Centrum Kształcenia Ustawicznego „Gaudeamus”
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
11 1600 1462 0008 1357 2563 2135
z dopiskiem: "Opłata za Szkolenie dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI