Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ IV - Zamówienia publiczne i zlecenia zadań w administracji

420 zł 16 h

Program:

1. Pojęcie i zasady udzielania zamówień publicznych (pisemności, jawności, języka polskiego, prymatu trybu przetargowego), wyłączenie stosowania ustawy.

2. Zamawiający i wykonawcy oraz ich status wedle ustawy, przygotowanie postępowania, tworzenie dokumentacji, znaczenie ogłoszenia oraz elementy konieczne w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Tryby udzielania zamówień. Przetarg nieograniczony- Przetarg ograniczony, pozostałe - omówienie i analiza.

4. Dokonywanie wyboru najkorzystniejszej oferty, kryteria ważności ofert, zawiadomienia i informacje w toku postępowania, umowa w sprawie udzielania zamówienia publicznego – cechy szczególne i wymagania ustawowe.

5. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rada Zamówień Publicznych, cele i kompetencje, istota i znaczenie arbitrażu oraz status ustawowy i kompetencje arbitrów, instytucja obserwatora.

6. Środki ochrony prawnej w toku postępowania – wymagania formalne. Odwołanie, Skarga do sądu.

7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych, dyscyplina finansowa, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

8. Case studies z zakresu aktualnych rozstrzygnięć KIO oraz sądów powszechnych.

Cele:
Uczestnicy zyskują wiedzę z zakresu systemu zamówień publicznych. Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi instytucjami oraz trybami udzielania zamówień. Po ukończonym szkoleniu nabędziesz umiejętności sporządzania i analizowania dokumentacji przetargowej. Dodatkowo będziesz znać zasady analizy najtrudniejszych momentów postępowania oraz specyfikę systemu ochrony prawnej w zamówieniach.

Adresaci:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane zlecaniem i pozyskiwaniem zamówień w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka 
e-mail: 
agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI