Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Współpraca w zespole

450 zł 16 h

W trakcie treningu uczestnicy poznają i praktycznie przećwiczą nowe rozwiązania. Nauczą się wykorzystywać siły, które tkwią w nich samych, a także w zespole, w którym pracują. Uczestnicy nabędą umiejętności wyznaczania celów zespołowych, współdziałania, skutecznego komunikowania się w zespole, rozwiązywania problemów. Realizacja poszczególnych modułów tematycznych wpłynie na zwiększenie poziomu integracji uczestników oraz wykorzystania tkwiącego w grupie potencjału, adekwatnie do posiadanych predyspozycji osobowościowych. Szkolenia ma pokazać zalety pracy zespołowej i dać przykład współpracownikom, że warto działać razem.

Spotkanie zostało zaplanowane jako proces uczenia oraz integracji i budowania zespołu w oparciu o wspólną, uczącą „zabawę symulacyjną” . gry szkoleniowe oraz wszelkie działania podczas szkolenia mają przede wszystkim na celu:

Zatarcie granic pomiędzy pracownikami tego samego działu, czyli firma to całość, a nie człowiek to niezależne Państwo...

Usystematyzowanie wiedzy na temat psychologii Zespołu – istota zespołowości, typologia Zespołów z uwagi na poziom relacji i efektywność wykonywanych zadań, diagnoza ról Zespołu w realizacji celów firmy, diagnoza własnego stylu współpracy z ludźmi i swoich mocnych stron. Grupa nauczy się konstruować realne i osiągalne cele, planować zadania, rozdzielać obowiązki pomiędzy członków grupy w zgodzie z ich umiejętnościami i cechami osobowości.

Zgłębianie zasad komunikacji w zespole – poznanie skutecznych sposobów przekazywania i odbierania informacji oraz znaczenia umiejętnego słuchania, reguł konstruowania jasnych komunikatów. Poznanie stylów komunikacyjnych pozwalających na zwiększenie skuteczności porozumiewania się.

Integracja i budowa zaufania – nabycie umiejętności budowania zaufania, tworzenie relacji międzyludzkich opartych na przejrzystych intencjach, informowanie o sobie i udzielanie informacji zwrotnych innym. Trenowane także będą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w grupie oraz wykorzystywania sytuacji pozytywnych (nastrój zabawy, rozluźnienie, motywacja zadaniowa). Doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Automotywacja i wzajemna motywacja - podczas ćwiczeń w całej grupie i mniejszych zespołach uczestnicy będą mogli zobaczyć jakie funkcje piastują  w grupie, w czym czują się silni, a co mogliby jeszcze podszkolić.

Formułowanie celów – jako element integrujący pracę zespołu. Umiejętność zmieniania postawy skierowanej „na problem“ na perspektywę skierowaną na cel i poszukiwanie rozwiązań. „Wszystko jest możliwe” – przekraczanie barier psychologicznych. Organizowanie zespołu poprzez stawianie celów – cele indywidualne i grupowe.

Współpracujący i efektywny zespół. Wpływ postawy i nastawienia na atmosferę i jakość współpracy. – Postawa a skuteczność. Rozwijanie technik współpracy i technik komunikacyjnych. Każdy jest inny – jako podstawa siły zespołu. Najczęściej przyjmowane role w grupie, sprawdzenie podczas aktywnych gier symulacyjnych, jakie role w zespole najczęściej przyjmuję.

Metodyka szkolenia:

Podczas szkolenia, pracując z grupą, trener położy nacisk na budowanie zasobów sprzyjających uczeniu, takich jak ciekawość i ekscytacja, wytworzy i zakotwiczy pożądane stany emocjonalne, relacje grupowe i nowe zachowania. Będzie wraz z grupą pracować nad dokonaniem zmian w postawie i sposobie myślenia uczestników dzięki operowaniu skutecznymi metodami aktywnego warsztatu.

Wykorzystanie podczas szkolenia proponowanych przez trenera technik pozwoli na przekroczenie dotychczasowych schematów myślenia o całym zespole, zbudowanie nowych przekonań, stworzenie nowych struktur i wykreowanie nowych rozwiązań. Omawiane koncepcje pracy stworzą nowe możliwości poprzez ukierunkowanie uwagi na potencjały i zasoby jako źródło efektywności. Każdy z uczestników odkryje własny styl funkcjonowania, jego atuty i mocne strony, jednocześnie dostrzegając możliwości całego zespołu i sposoby na ich twórcze wykorzystanie w ramach realizacji wspólnego celu. 

WYBRANE GRY SYMULACYJNE SPEŁNIAJĄCYCH POWYŻEJ ZAPISANE CELE SZKOLENIA:

„GRA MISJA”

Podczas tego zadani grupa musi przetransportować niebezpieczny ładunek… jednak utrudnieniem jest to, ze połowa członków zespołu ma zawiązane oczy… Gra pokazuje, jak trudno jest komunikować nowe treści, podczas kiedy odbiorca komunikatu ma ograniczone możliwości aby go zrozumieć i wykonać. Ćwiczenie uczy, jak ważna w pracy zespołowej jest uważność na współpracowników, dawanie wsparcia przy realizacji trudnych zadań i podtrzymywanie ducha działania, zwłaszcza wtedy, kiedy dotychczas włożone wysiłki nie przynoszą spodziewanych rezultatów.

GRA „JEDZIEMY NA WYPRAWĘ”

Gra ukazuje uwarunkowania skuteczności działania w zespole, tego, co przeszkadza, a co pomaga w pracy zespołu. Na podstawie tej gry omówione zostaną role w zespole na podstawie typologii wg. Belblina.

GRA „ROZBITKOWIE”

Gra symulacyjna pozwalająca na doświadczenie znaczenia efektu synergii w pracy zespołowej oraz pokazująca wartość pracy zespołowej. Gra ukazuje naturalne role w jakie najczęściej wchodzą uczestnicy szkolenia.

GRA „MAGICZNE DZIEŁO Z KLOCKÓW”

Na bazie tej gry, grupa nauczy się mechanizmów efektywnej komunikacji i współpracy w zespole. Dozna pułapek możliwych podczas stworzenia „sztucznych podziałów” oraz nauczy się odpowiedzialności indywidulanej i zespołowej za wynik…

GRA „MORDERCY, CZYLI KONIEC-KONIECZKO”

To ćwiczenie grupowe mające na celu usprawnienie procesu komunikacji współpracy w grupie. Podczas ćwiczenia grupa będzie miała możliwość poznania mechanizmów kierującym grupowym procesem pracy z celem.

„UKŁADANKA OSOBOWOŚCI”

To ćwiczenie pozwalające na rozpoznanie  podstawowych stylów komunikowania się ludzi, w oparciu o temperamenty. Zastosowanie zdobytej wiedzy pozwoli m.in. na poprawę relacji w zespole, dobór osób do zadań z uwzględnieniem osobowościowych predyspozycji, dostosowanie stylu komunikatu do osoby.

Wszystkie zadania i gry symulacyjne są oparte na bardzo dużej dynamice działania… są też tak skonstruowane, że trener będzie mocno z tyłu… grupy same muszą znaleźć rozwiązania… następnie grupa wspólnie z trenerem podsumuje każdą z gier na bieżąco i przełoży zdobyte wnioski na prace i życie osobiste.

KAŻDA GRA SYMULACYJNA I ĆWICZENIA BĘDĄ BARDZO SZCZEGÓŁOWO OMAWIANE:

  • np. jak wyglądała komunikacja, jakie były jej skutki dla funkcjonowania Zespołu i jego efektywności…?
  • emocje i postawy - jakie emocje, stereotypy się pojawiły? Czym to skutkowało? itp.
  • ocena efektów działań grup - np. jeśli każdy skupia się na własnym poletku to efekt końcowy jest marny i wszyscy na tym tracą (jako firma)…
  • jak tworzą się podziały na MY i ONI i czym one skutkują???
  • jak funkcjonował Zespół?

Dodatkowo na koniec podsumowania wszelkie wnioski odniesiemy do celów szkolenia i przykładów z życia codziennego i zawodowego Firmy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb wieczorowy/weekendowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Współpraca w zespole"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI