Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia Zarządzania w Sporcie

2 500 zł 80 h

Program:

1. Podstawy zarządzania:

 • Zarządzanie organizacją – pojęcia podstawowe
 • Główne kierunki ewolucji koncepcji zarządzania
 • Strategia organizacji
 • Struktura organizacyjna
 • Kultura organizacyjna

2. Organizacja sportu w Polsce:

 • Struktury i poziomy organizacji
 • Zmiany w obrębie sektora publicznego w zarządzaniu sportem
 • Zmiany w obrębie sektora prywatnego w zarządzaniu sportem
 • Zmiany w obrębie sektora dobrowolnego w zarządzaniu sportem

3. Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych:

 • Model interwenconistyczny – koncepcja i rodzaje
 • Model nieinterwencjonistyczny – koncepcja i rodzaje
 • Model amerykański - koncepcja i rodzaje
 • Ewolucja modeli zarządzania w sporcie

4. Zarządzanie instytucjami publicznymi w sporcie:

 • Fundamentalne cechy zarządzania publicznego
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych
 • Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych
 • Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

5. Organizacja i zarządzanie kwalifikowanymi klubami sportowymi:

 • Struktury organizacyjne
 • Sport kwalifikowany a powszechny
 • Rynek sportu
 • Komercjalizacja sportu
 • Zarządzanie związkiem sportowym
 • Zarządzanie ligą zawodową

6. Zarządzanie sytuacją kryzysową sporcie:

 • Analiza wybranych sytuacji kryzysowych w sporcie
 • PR w sytuacjach kryzysowych
 • Rola mediów i rzecznika prasowego w zarządzaniu kryzysowym
 • Public Affairs

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubie sportowym:

 • Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi
 • Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi w klubach sportowych
 • Wymiary zarządzania zasobami ludzkimi
 • „Dylematy” zarządzania zasobami ludzkimi w wybranych klubach sportowych

8. Marketing sportowy:

 • Koncepcja marketingu
 • Specyfika marketingu sportu
 • Marketing przez sport
 • Rozpoznanie rynku i relacje z klientami
 • Tworzenie wartości
 • Produkty sportu
 • Budowanie silnych marek w sporcie
 • Dostarczanie wartości
 • Polityka cen
 • Dystrybucja w sporcie

9. Komunikacja marketingowa w sporcie:

 • Projektowanie zintegrowanej komunikacji marketingowej.
 • Promocja organizacji sportowych Instrumenty komunikacji marketingowej w sporcie
 • Media społecznościowe
 • Nowe trendy w komunikacji marketingowej a sport

10. Coaching w sporcie:

 • Co to jest coaching w sporcie?
 • Czym różni się coaching w sporcie od psychologii sportu?
 • Do kogo kierowany jest coaching sportowy?
 • Coaching jako mentalne wsparcie indywidualne
 • Jak wygląda proces coachingu dla sportowców?

11. Menadżer sportowy w systemie zarządzania klubem:

 • Pojęcie i status menedżera w sporcie zawodowym
 • Najważniejsze zadania menedżera sportowego
 • Kariera w ujęciu sportowym
 • Rola menedżera w zarządzaniu karierą sportowca

12. Finansowanie sportu w Polsce i na Świecie:

 • Podstawowe źródła finansowania sportu
 • Finansowanie związków sportowych w Polsce
 • Finansowanie sportu przez samorządy terytorialne
 • Dotacje celowe
 • Programy ministerialne

13. Zarządzanie finansami zawodowych klubów sportowych:

 • Analiza sprawozdania przedsiębiorstwa sportowego
 • Narzędzia budżetowania i analizy finansowej przedsięwzięć sportowych
 • Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej
 • Ocena strategii budowy wartości przedsiębiorstwa sportowego
 • Podatki w sporcie

14. Zarządzania projektami w sporcie:

 • Podstawy projektowania
 • Lider projektu i jego rola
 • Techniki zarządzania projektem
 • Metody zarządzania projektami w sporcie
 • Cykl życia projektu
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami w sporcie

15. Organizacja i zarządzanie imprezami sportowo-rekreacyjnymi:

 • Czym jest impreza rekreacyjno-sportowa
 • Rodzaje imprez rekreacyjno-sportowych
 • Planowanie programów imprez rekreacyjno-sportowych
 • Działania w zakresie realizacji imprezy rekreacyjnej
 • Rozliczenie i sprawozdanie finansowe z imprezy rekreacyjnej dla organów wspierających
 • Definiowanie problemu
 • Ustalanie celów
 • Sporządzanie regulaminów
 • Programowanie prac komisji
 • Konstruowanie programów ramowych oraz minutowych
 • Sporządzanie budżetów
 • Konstruowanie umów partnerskich
 • Sporządzanie komunikatów oraz protokołów

16. Praca społeczna i wolontariat w zarządzaniu imprezami sportowymi:

 • Praca społeczna i wolontariat w zarządzaniu sportem
 • Sylwetki wolontariuszy
 • Rola wolontariuszy w zarządzaniu imprezami sportowymi
 • Motywacja do pracy i systemy motywacyjne
 • Koncepcje motywacji wolontariuszy

17. Event management:

 • Etapy planowania wydarzenia
 • Logistyka eventowa
 • Przepływ pracy zdarzeń
 • Współdziałanie zarządzania zdarzeniami
 • Zarządzanie kontaktami
 • Rejestracją i obsługa podczas eventu

18. Bezpieczeństwo imprez sportowych:

 • Rodzaje imprez
 • Definicje odnoszące się do bezpieczeństwa imprez masowych
 • Główne wymogi dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
 • Analiza stanu bezpieczeństwa na imprezach masowych
 • Analiza ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Wniosek o zezwolenie zorganizowania imprezy masowej
 • Kontrola stanu bezpieczeństwa na imprezach masowych

19. Zarządzanie obiektami sportowymi:

 • Organizacja obiektu sportowego
 • Ogólne zasady zarządzania
 • Planowanie zarządzania obiektem
 • Gospodarka finansowa
 • Zagadnienia prawne
 • Zarządzanie substancją techniczną
 • Bezpieczeństwo korzystania z obiektu
 • Marketing obiektów sportowych2Wprowadzenie do psychologii sportu, podstawy psychologii sportu.

Cele:
Absolwent Akademii uzyska pełną i kompleksową, a także unikatową wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizacji sportowych oraz instytucji działających w branży sportowej w warunkach rynkowych. Komplementarna wiedza pozwoli i ułatwi zarządzać wszelkimi organizacjami w tym szczególną uwagę poświęci się organizacjom pozarządowym i innym organizacjom nawiązującym do sportu i rekreacji. Jest to możliwe dzięki połączeniu wiedzy oraz doświadczenia przekazywanego przez wybitnych praktyków, najwyższej klasy trenerów jak i sportowców, którzy prowadzą szeroko pojęty biznes po zakończeniu kariery sportowej. Moduł ten jest kompleksowym kursem "zarządzania w pigułce". Po ukończeniu, uczestnicy mają podstawową wiedzę z zarządzania typową dla programów menedżerskich na całym świecie.

Adresaci:
Akademia dedykowana jest dla osób chcących zarządzać organizacjami sportu profesjonalnego i amatorskiego, osób, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu zarządzania, a także do tych, którzy zamierzają pracować w klubach i innych organizacjach  w przyszłości. Także dla zarządzających obiektami sportowymi i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za rozwój sportu społeczności lokalnych, a szczególnie dla sportowców kończących swą karierę i byłych sportowców, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie jako zarządzający organizacjami sportowymi.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzymuje dyplom studium akademickiego Akademii Zarządzania w Sporcie wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez 
Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach;
- test z wybranych zagadnień problemowych.

Termin i miejsce:
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- ścieżka grupowa i mieszana: 2 500 zł,
- ścieżka indywidualna: 2 900 zł.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI