Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Kolarstwo

1 200 zł 80 h

Program:

1. Historia turystyki rowerowej.

2. Organizacja turystyki rowerowej w Polsce.

3. Turystyczne szlaki w Polsce.

4. Zasady uczestnictwa w ruchu, na drogach publicznych – indywidualnie i w grupach.

5. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc przedmedyczna. Wyposażenie turystyczne a pierwsza pomoc.

6. Zasady organizacji oraz bezpieczeństwa rajdów, wycieczek zjazdów rowerowych w zależności od stopnia trudności trasy i wieku uczestników.

7. Podział sprzętu rowerowego. Zasady eksploatacji, budowy, konserwacji i napraw.

8. Poznanie ćwiczeń i form metodycznych nauczania techniki jazdy w zróżnicowanych warunkach terenowych i atmosferycznych.

9. Trening – fizjologia i kondycja.

10. Obciążenia treningowe.

11. Organizacja rajdu. Przygotowanie do samodzielnej organizacji, planowania i prowadzenia zajęć z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy indywidualnej i w grupie.

12. Organizacje i stowarzyszenia polskie i międzynarodowe zajmujące się turystyką i rekreacją rowerową.

13. Marketing branży.

14. Zajęcia praktyczne – rajdy rowerowe.

Cele:
Przygotowane do profesjonalnej organizacji rajdów i wycieczek rowerowych. Poznanie metod doboru sprzętu w zależności od potrzeb grupy, wieku, zaawansowania i typu trasy. Poznanie podstawowych elementów treningu sportowego w kolarstwie szosowym górskim, zjazdowym itp. Specyfika marketingowa w rekreacji rowerowej.

Adresaci:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Gry zespołowe muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej, specjalność: Kolarstwo wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 80,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 200 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska

26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Kolarstwo"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI