Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Gry zespołowe

1 200 zł 120 h

Program:

1. Pedagogika.

2. Historia rekreacji ruchowej.

3. Psychologia rozwojowa.

4. Anatomia układu ruchu.

5. Fizjologia wysiłku rekreacyjnego.

6. Socjologia grupy.

7. Metodyka gier i zabaw piłką.

8. Instrumentalne funkcje gier rekreacyjnych.

9. Kompetencje instruktora rekreacji.

10. Wartości i normy fair play.

11. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

12. Rozbudzanie motywacji poprzez samoocenę sprawności fizycznej.

13. Dostosowanie warunków gry do umiejętności.

14. Programowanie zajęć rekreacyjnych.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, a szczególności zajęć dydaktycznych gier zespołowych, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania oraz uzyskanie uprawnień Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności: Gry zespołowe.

Adresaci:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Gry zespołowe muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim, kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej, specjalność: Gry zespołowe, wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 120,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 200 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Gry zespołowe"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI