Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży

160 zł 36 h

Program:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

4. Ruch i rekreacja oraz gry i zabawy ruchowe.

5. Turystyka i krajoznawstwo.

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.

7. Zajęcia praktyczno-techniczne.

8. Prace społeczno-użyteczne.

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku oraz pierwsza pomoc.

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cele:
Celem kursu jest nabycie prawa do wykonywania zawodu, jako wychowawca
opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN,  potwierdzane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej

- oświadczenie o niekaralności 
- podpisanie umowy o szkolenie.

W kursie może wziąć udział wyłącznie osoba pełnoletnia.

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin pisemny: 5 pytań otwartych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 36
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 160 zł

Płatność przelewem na konto 

BNP Paribas Bank Polska S.A.

11 1600 1462 0008 1357 2563 2135

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego GAUDEAMUS

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI