Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Asystent rodziny

2 350 zł 236 h

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Nr 32/2012/Ar z dnia 6 lipca 2012 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy otrzymała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na przeprowadzenie szkolenia "Asystent rodziny".

Szkolenie przeprowadzane jest na podstawie:

 Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9.12.2011 r.

TREŚĆ DECYZJI

Program:

1. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy:

 • zagadnienia prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
 • regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • zadania i uprawnienia asystenta rodziny.

2. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.

3. Etyka pracy asystenta rodziny.

4. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny:

 • warsztat efektywnej komunikacji interpersonalnej w  realizacji zadań
 • poszerzenie samoświadomości w zakresie mocnych i słabych stron w kontaktach interpersonalnych z warsztatem asertywności
 • rozwój umiejętności intrapsychicznych
 • warsztat umiejętności wytyczania celów związanych z własnym rozwojem zawodowym jako asystenta rodziny
 • zadania i uprawnienia asystenta rodziny – analiza roli zawodowej.

5. Komunikacja interpersonalna – z wykorzystaniem metody VIT.

6. Metodyka pracy asystenta rodziny:

 • diagnoza i etapy diagnozy, formułowanie celu,  kontrakt z rodziną, planowanie działań
 • plan pracy z rodziną: opracowanie, realizacja i monitorowanie, ewaluacja
 • nowatorskie metody w pracy z dzieckiem i rodziną
 • pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
 • współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę.

7. Socjologia rodziny:

 • rodzina: definicje, typy i funkcje rodziny
 • cykl życia rodziny, struktura rodziny,  procesy wewnątrzrodzinne
 • rodzina współczesna i jej przemiany.

8. Charakterystyka i analiza potrzeb i problemów rodziny:

 • charakterystyka i analiza potrzeb i problemów rodziny
 • problemy destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców
 • nieprawidłowe postawy rodzicielskie
 • problemy wychowawcze
 • problemy w pełnieniu ról społecznych, w sytuacji bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej.

9. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych.

 • doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
 • problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
 • organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.

10. Mediacja w rodzinie.

11. Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.

12. Edukacja zdrowotna.

13. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie.

14. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

15. Pielęgnacja niemowląt i dzieci.

16. Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną w formie praktyk w tej instytucji.

17. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cele:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia  do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Kursanci poznają relacje, jakie istnieją w rodzinie i jej środowisku. Problemy jakie trapią rodzinę oraz sposoby radzenia sobie z różnorodnymi trudnymi sytuacjami. Począwszy od kryzysów małżeńskich, po radzenie sobie z osieroceniem i żałobą w rodzinie. Uczestnicy szkolenia poznają tematykę niezbędną w pracy w charakterze specjalisty do spraw dziecka i rodziny w instytucjach pomocy społecznej i integracji społecznej, profilaktyki społecznej, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych.

Adresaci:
Osoby zainteresowane pracą z i na rzecz rodziny, pracą w charakterze asystenta rodziny, posiadające wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub posiadające wykształcenie średnie i co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie świadectwa ukończenia szkolenia.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 236
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 2 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Asystent rodziny"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI