Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

3 600 zł 265 h

Miło nam poinformować, iż nasza Uczelnia uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Program:
Program zajęć uwzględnia minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej tj. m.in.: współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, pomoc społeczna wobec różnych kategorii pedagogicznych, wybrane zagadnienia prawne, etyka socjalna.

1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym.

2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.

3. Elementy etyki.

4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa.

5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej.

6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.

8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations.

9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej.

10. Stres i wypalenie zawodowe.

11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji.

12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

Cel: 
Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program specjalizacji zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Wszyscy absolwenci otrzymają dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.

Adresaci:

 • dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze
 • osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych
 • osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami
 • pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym
 • pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne)
 • pracownicy socjalni.

Forma zaliczenia:

 • egzamin ma formę ustną i składa się z dwóch części tj. część pierwsza polega na sprawdzeniu wiedzy z zagadnień objętych zakresem minimum programowego
 • część druga polega na obronie pracy dyplomowej.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 265
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

Koszt:
- opłata jednorazowa: 3 600 zł
- 2 raty: 1 900 zł
- 10 rat: 400 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI