Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki

1 350 zł 60 h

Program:

1. Anatomia.

2. Fizjologia wysiłku sportowego.

3. Fitness a rekreacja ruchowa (definicja pojęcia fitness, znaczenie zajęć fitness w życiu współczesnego człowieka- wartości zdrowotne, utylitarne, etyczne itp.).

4. Geneza ruchu fitness oraz form wchodzących w skład tego kierunku (geneza form gimnastycznych jako abecadło ruchowe w formach fitness, historia ruchu fitness.

5. Podstawowe wiadomości o muzyce i cueingu (budowa utworów muzycznych, odszukiwanie fraz w bloku aerobikowym, wchodzenie w muzyczną „1”, zapowiadanie komend werbalnie i wizualnie, odliczanie kroków).

6. Struktura lekcji (podstawowe informacje o budowie lekcji, podział form zajęć na grupy).

7. Technika trzymania ciała (technika w pozycji zasadniczej, technika podczas ćwiczeń).

8. Technika ćwiczeń i kroków (aerobik i step).

9. Rozliczenie w muzyce ćwiczeń wzmacniających.

10. Samodzielne prowadzenie wybranych ćwiczeń wzmacniających.

11. Łączenie ćwiczeń – tranzycje.

12. Metodyka prowadzenia zajęć (metoda redukcji kroków, add on i bloku, wykorzystanie muzyki do lekcji – rozgrzewka, łączenie kroków).

13. Prawidłowa technika podstawowych ćwiczeń (korygowanie błędów, ćwiczenia rozciągające oraz prawidłowe oddychanie).

14. Ćwiczenia (fit ball – body ball lub inna forma z grupy MUSCLE, próby samodzielnego prowadzenia zajęć przez uczestników z piłką).

15. Formy o dominancie muscle (kształtujące sylwetkę, wzmacniające mięśnie) (body sculpting – zajęcia wzmacniające wszystkie grupy mięśniowe z wykorzystaniem dostępnych przyborów, (pozycje otwarte i zamknięte), TBC).

16. Formy o dominancie muscle - wzmacnianie wybiórcze (lokalne), ABT, tranzycje do ćwiczeń.

17. Metodyka nauczania podstawowych kroków w areobiku – prowadzenie zajęć przez uczestników kursu.

18. Step – prawidłowa postawa ciała i technika podstawowych kroków (nauka kroków podstawowych i ich nazewnictwo).

19. Podstawy żywienia w treningu fitness.

20. Circuit Training (trening obwodowy), Interval Training – pokaz lekcji z omówieniem.

21. Podstawowe ćwiczenia siłowe i wzmacniające – SHAPE (tranzycie do ćwiczeń, wejście w muzykę, technika wykonania, instruktaż).

22. Samodzielne prowadzenie przez uczestników kursu wybranych lekcji (doskonalenie techniki wykonania, dokładność wykonania, poprawa błędów).

23. Formy mieszane (cardio & muscle). Formy relaksacyjne i rozciągająco – wzmacniające (body & mind; cooling).

Cele:

 • przygotowanie do prowadzenia profesjonalnych zajęć fitness z wykorzystaniem nowoczesnych technik ćwiczeń, nowoczesnego sprzętu fitness, choreografii i muzyki,
 • poznanie anatomii i fizjologii człowieka, zdrowego stylu życia, podstaw żywienia i odnowy biologicznej,
 • rozwinięcie technik komunikacji z klientem,
 • wdrożenie nawyków starannego przygotowywania się do prowadzenia zajęć fitness,
 • poznanie najnowszych trendów fitness.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Fitness nowoczesne formy gimnastyki muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • uczestnictwo w zajęciach fitness min. rok,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej 
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim, kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej, specjalność: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o naukę.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 60,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Fitness"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI