Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Fitness – ćwiczenia siłowe

1 700 zł 82 h

Program:

1. Pojęcie i cele fitness (wartości rekreacyjne, wychowawcze, zdrowotne).    

2. Historia fitness i kulturystyki w Polsce i na Świecie.    

3. Zasady bezpieczeństwa panujące na siłowni.

4. Rola i zadania instruktora ćwiczeń siłowych.

5. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w treningu fitness.

6. Nazewnictwo stosowane w treningu siłowym.

7. Budowa i funkcja mięśni szkieletowych człowieka.

8. Charakterystyka typów budowy ciała.

9. Pierwsza pomoc przed medyczna. Apteczka.    

10. Metody i formy treningu siłowego ze szczególnym uwzględnieniem fitness.

11. Sposoby treningu siłowego w fitness według Zasad Weidera.    

12. Wartości odżywcze i energetyczne żywności.

13. Suplementacja w sporcie.

14. Rodzaje diet.

15. Tworzenie indywidualnych planów dietetycznych.

16. Roczny plan treningowy.

17. Periodyzacja treningu dla początkujących.

18. Zasady postępowania ze średniozaawansowanymi.

19. Treningi dla zaawansowanych.

20. Budowanie masy mięśniowej.

21. Budowanie siły.

22. Separacja i definicja mięśni.

23. Najlepsze ćwiczenia na poszczególne partie mięśni.

24. Układanie odpowiednich planów treningowych.

25. Podstawowe zasady treningu aerobowego dla potrzeb fitness – ćwiczenia siłowe.

26. Podstawowe zasady treningu interwałowego.

27. Ruchy pojedyncze i wielostawowe w fitness  ćwiczenia siłowe.

28. Stretching trening gibkości, jako uzupełnienie ćwiczeń siłowych w fitness.

29. Ogólne założenia innych form aktywności ruchowych opartych o ćwiczenia siłowe.

30. Teoretyczne podstawy treningu siłowego – predyspozycje do treningu siłowego.

31. Rodzaje pracy mięśniowej.

32. Struktura zajęć (rozgrzewka, trening cardio, cooln down).

33. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych.

34. Podstawowe ćwiczenia siłowe – systematyka, technika wykonania, metodyka nauczania z użyciem przyrządów, maszyn, ciężaru własnego ciała, wolnych ciężarów (mięśnie klatki piersiowej).

35. Podstawowe ćwiczenia na mięśnie grzbietu.

36. Podstawowe ćwiczenia na mięśnie naramienne.

37. Podstawowe ćwiczenia na mięśnie dwugłowe ramion.

38. Ćwiczenia z wykorzystaniem mięśni brzucha prostych, skośnych i międzyżebrowych.

39. Ćwiczenia na trójgłowe ramion.

40. Trening obwodowy z użyciem maszyn.

41. Mięśnie trójgłowe podudzi.

42. Mięśnie nóg w treningu siłowym i fitness.

43. Ćwiczenia korekcyjne, uzupełniające i pomocnicze.

44. Przedramiona w ćwiczeniach z przyrządami.

45. Trening aerobowy z użyciem maszyn cardio.

46. Trening interwałowy – rozwiązanie treningu czasowo.

47. Trening obwodowy z użyciem wolnych ciężarów.

48. Trening obwodowy z użyciem ciężaru własnego ciała.

49. Ćwiczenia oddechowe w treningu fitness – ćwiczenia siłowe.

50. Trening siłowy dla początkujących.

51. Trening siłowy dla średniozaawansowanych.

52. Trening siły – przykładowe jednostki dla poszczególnych metod.

53. Doskonalenie techniczne i metodyczne w obrębie fitness – ćwiczenia siłowe.

54. Praktyczne metody treningowe.

55. Metody siłowe i wytrzymałościowe.

56. Zarys przygotowań do zawodów.

57. Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy.

Cele:

 • przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, a szczególności zajęć dydaktycznych ćwiczeń siłowych.
 • przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania.
 • uzyskanie uprawnień Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Fitness – ćwiczenia siłowe.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Fitness – ćwiczenia siłowe muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim, kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej, specjalność: Fitness – ćwiczenia siłowe wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o naukę.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 82,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 700 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej Fitness – ćwiczenia siłowe"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI