Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Narciarstwo zjazdowe

1 500 zł 90 h

Program:

1. Część teoretyczna:

 • Historia narciarstwa na świecie i w Polsce.
 • Organizacja narciarstwa na świecie i w Polsce.
 • Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego.
 • Technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci).
 • Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania narciarstwa zjazdowego. Sucha zaprawa między sezonami.
 • Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o narciarstwo zjazdowe.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania narciarstwa zjazdowego. Sucha zaprawa między sezonami.
 • Sprzęt narciarski-dobór i konserwacja. Smary i zasady ich stosowania.
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu.
 • Typowe urazy narciarskie i pierwsza pomoc. Kodeks narciarski.
 • Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego.
 • Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w narciarstwie zjazdowym.
 • Charakterystyka konkurencji narciarskich.
 • Organizacja i sędziowanie zawodów narciarskich oraz masowych imprez rekreacyjnych.
 • Organizacja wycieczek i rajdów.

2. Część praktyczna:

 • Zasób ćwiczeń (ogólnorozwojowych i  ukierunkowanych) kształtujących motorykę (siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość i równowaga).
 • Technika i metodyka elementów stopnia podstawowego: kroki, zwroty, jazda na wprost (pozycje zjazdowe), zmiana kierunku jazdy z przestępowaniem, krok łyżwowy, pług, pół pług, łuki płużne, ześlizgi, skręt doskokowy, skręt z pługu, skręt z pól pługu, przejazdy z wykorzystaniem form terenowych.
 • Technika i metodyka elementów stopnia średniego: skręt odstokowy, skręt „stop", skręt szkolny, z poszerzenia równoległego, skręt równoległy NW, przejazdy trudniejszych form terenowych (próg, garb, wklęsłość, fałdy terenowe).
 • Technika i metodyka elementów stopnia wyższego: skręt z poszerzenia równoległego (finalny), skręt z poszerzenia kątowego, skręt z poszerzenia nożycowego, skręt kompensacyjny, śmig hamujący równoległy, elementy narciarstwa sportowego (slalomu i slalomu giganta), zastosowanie bramek w metodyce nauczania narciarstwa, jazda sytuacyjna w różnych warunkach terenowych i śniegowych oraz carvingowa, zapoznanie się z podstawowymi krokami biegowymi (krok z odbicia, bezkrok, jedno i dwu-krok, krok łyżwowy).
 • Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od  terminu zajęć, gry i zabawy na  nartach zjazdowych (których celem jest oswojenie z nartami, przyjmowanie właściwych pozycji narciarskich, właściwa praca kijkami).
 • Metodyka zajęć rekreacyjnych na nartach zjazdowych ze szczególnym omówieniem doboru terenu do gier i zabaw na nartach, wykorzystanie terenu dla ułatwienia opanowania elementów narciarstwa.
 • Ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym.
 • Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych według uprzednio opracowanego konspektu.

3. Egzamin:

 • Prowadzenie wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej.
 • Praktyczna demonstracja elementów techniki jazdy i jazdy w terenie: jazda terenowa, ewolucja grupy A, ewolucja grupy B, ewolucja grupy C, śmig.

4. Praca samokształceniowa – tematyka prac kontrolnych podawana jest przed rozpoczęciem kursu.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Narciarstwo Zjazdowe.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Narciarstwo Zjazdowe muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej – specjalność: Narciarstwo Zjazdowe wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 90. 

Koszt:
- 1 500 zł

(UWAGA! W przypadku tego kursu nie obowiązują żadne zniżki!)

W cenę wliczone:
kadra dydaktyczna,
- nocleg,
- wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja),
- ubezpieczenie,
- skipassy.

Możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Narciarstwo Zjazdowe"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI