Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Hipoterapia

2 700 zł 187 h

Program:

I. Sprawdzian Jeździecki

Sprawdzian ten jest realizowany przez Polski Związek Jeździecki. Ocenie podlega:

1. Pielęgnacja i obsługa konia.

2. Budowa, zastosowanie i dopasowanie poszczególnych elementów rzędów końskich i sprzętu jeździeckiego.

3. Lonżowanie konia.

4. Jazda na oklep we wszystkich chodach.

5. Ujeżdżanie na poziomie klasy L.

6. Pokonanie w kłusie sześciu koziołków (cavaletti) o wys. 30 cm. Ocenie podlega równowaga jeźdźca, podążanie z ciałem za ruchem konia, poprawność użycia pomocy.

7. Bezpieczne obchodzenie się z koniem w stajni na ujeżdżalni i terenie.

8. Elementy ćwiczeń gimnastycznych na koniu:

 • młynek,
 • rybka,
 • krążenia ramion,
 • zeskok ( kilka sposobów) w pozycji stój oraz w ruchu,
 • przewieszenie przez konia (martwy Indianin),
 • przewieszenie wzdłuż konia na plecach.

II. Część teoretyczna

Blok medyczny:

1. Anatomia.

2. Podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania.

3. Biomechanika.

4. Prawidłowy rozwój człowieka.

5. Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię:

 • niedowłady wiotkie,
 • urazy kręgosłupa,
 • autyzm,
 • padaczka.

6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Blok psychologiczno-pedagogiczny:

1. Elementy treningu interpersonalnego.

2. Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej.

3. Elementy terapii psychopedagogicznej.

Blok rehabilitacyjny:

1. Teoria hipoterapii.

2. Schorzenia rehabilitowane hipoterapią.

3. Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.

4. Metodyka prowadzenia zajęć.

5. Organizacja pracy ośrodka hipoterapii.

6. Koń w hipoterapii.

Blok hipologiczny:

1. Hodowla i użytkowanie koni.

2. Podstawy profilaktyki weterynaryjnej.

3. Podstawy chowu koni.

4. Podstawy teorii jazdy konnej.

Blok kultury fizycznej:

1. Historia kultury fizycznej.

2. Teoria i metodyka rekreacji.

III. Praktyka zawodowa

Integralną częścią szkolenia jest 80-godzinna praktyka zawodowa w jednym z wytypowanych ośrodków hipoterapeutycznych. Celem praktyki jest bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach hipoterapeutycznych pod okiem najbardziej doświadczonych hipoterapeutów. Ocenie podlega praktyczne wykorzystanie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentami.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Hipoterapia muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • umiejętność jazdy konnej klasy L.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej, specjalność: Hipoterapia wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o naukę.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin/zaliczenie:
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 187,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Ośrodek Rekreacji Konnej Bydgoszcz Fordon, ul. Bora-Komorowskiego 85a.

Koszt: 2 700 zł (egzamin i wydanie legitymacji: 50 zł)

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Hipoterapia"


Koordynator – Wiesław Kraszewski
tel. 603 198 594
Zapraszamy na stronę: 
http://konie.bydgoszcz.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI