Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Kajakarstwo

110 h

Program:

1. Historia turystyki kajakowej.

2. Organizacja turystyki kajakowej w Polsce.

3. Turystyczne szlaki kajakowe. Charakterystyka rzek i jezior.

4. Zagospodarowanie szlaków kajakowych. Porty, przystanie, stanice. Budowle wodne, ich funkcje i wpływ na warunki pływania.

5. Klasyfikacja szlaków kajakowych. Stopnie trudności i uciążliwości. Zasady opisu szlaków, mapy przewodniki.

6. Rozmieszczenie wód powierzchniowych w Polsce. Pojęcia podstawowe. Zlewiska, dorzecza, pojezierza, kanały w Polsce.

7. Sprzęt pływający i biwakowy. Klasyfikacja zalety, wady. Wyposażenie kajaka i kanału. Zasady eksploatacji (przechowywanie, użytkowanie, konserwacja i naprawy) sprzętu pływającego i biwakowego.

8. Technika pływania, wodowanie, wiosłowanie, manewry, zachowanie się po wywrotce. Czytanie wody, przeszkody wodne i techniki ich pokonywania. Pływanie w warunkach szczególnych (oblodzenie, wysoka fala, silny wiatr).

9. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Wyposażenie turystyczne, a pierwsza pomoc. Apteczka na spływie. Rozpoznawanie szlaku, organizacja grupy spływowej. Wypadki, urazy – udzielanie pierwszej pomocy. Pomoc tonącemu z brzegu, z wody, z kajaka, na lodzie. Reanimacja.

10. Organizacja spływu. Osoby funkcyjne i ich obowiązki. Planowanie spływu, harmonogram przedsięwzięć, preliminarz, rekonesans, program. Realizacja imprezy, prowadzenie spływu, rozliczenie, sprawozdanie. Kajakarstwo, ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych.

11. Organizacje i stowarzyszenia polskie i międzynarodowe zajmujące się turystyką i rekreacją kajakową.

Struktura kursu:
Część teoretyczna (30 godz. dydaktycznych) – zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.
Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki – 80 godz. dydaktycznych) realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich podczas tygodniowego obozu szkoleniowego.

Cele:
Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność kajakarstwo przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia spływów kajakowych komercyjnych i klubowych. Upoważnia do pełnienia wszelkich funkcji organizacyjnych na turystycznych imprezach kajakowych. Prowadzenie samodzielnego instruktażu z zakresu podstawowych technik pływania kajakiem i ratownictwa na wodzie. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Kajakarstwo muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • posiadać umiejętność pływania w kajaku jednoosobowym w różnych warunkach.

Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika szkolenia:

 • buty do chodzenia po wodzie (najlepiej neoprenowe),
 • odzież zapewniająca komfort termiczny w czasie przebywania w wodzie (pianka neoprenowa),
 • osobisty sprzęt asekuracyjny (kamizelka kajakowa – jeżeli posiada)
 • nóż (kajakowy lub inny składany)

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim, kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej specjalność Kajakarstwo wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Kurs oparty o system umiejętności i dający możliwość certyfikowania się w systemie PSKK na nizinną 3 stopnia (bezpłatnie).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o naukę.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego,
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie i umiejętności kajakowe,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Egzamin:

 • Cześć teoretyczna kończy się egzamin teoretycznym przeprowadzanym w oparciu o „test egzaminacyjny” o konstrukcji „mieszanej” – zawierającej pytania wielokrotnego wyboru i opisowe.
 • Część specjalistyczna kursu kończy się egzaminem specjalistycznym. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia wybranych umiejętności objętych programem kursu, w tym również niektórych technik ratownictwa na wodzie, ratownictwa przedmedycznego, technik pływania i zagadnień związanych z terenoznawstwem.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 110,
- tryb: dzienny,
- miejsce: Stanica Wodna PTTK Wdzydze Kiszewskie 
www.wdzydze.com.pl

Cena obejmuje:
- zajęcia teoretyczne i praktyczne,
- kajaki 1, 2 osobowe i canu, transport osób i sprzętu na Trzebiochę, Wdę, Słupię, Radunię,
- ubezpieczenie uczestników,
- zakwaterowanie i wyżywienie,
- materiały szkoleniowe,
- egzamin i wydanie legitymacji.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Kajakarstwo"


Koordynator – Zbigniew Galiński
tel. 607 590 350
e-mail: 
kajaki@activitas.com.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI