Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Żeglarstwo

100 h

Program:

1. Podstawowe pojęcia psychologii:

 • co dociera do naszego umysłu? – obserwacja, wrażenia, postrzeganie
 • co pozostaje w naszym umyśle? – procesy uczenia się, uwagi i pamięci
 • w jaki sposób korzystamy z zasobów naszego umysłu? – myślenie, rozumowanie, komunikowanie się, informacyjny kontakt człowieka z otoczeniem
 • dlaczego robimy to, co robimy? – motywacja i emocje w procesach nauczania i uczenia się
 • stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • czy ludzi można podzielić na kategorie? – inteligencja i jej rodzaje, osobowość (kompetencje osobowościowe) – typy i cechy, temperament, zdolności, zdolności interpersonalne instruktora
 • w jaki sposób na siebie oddziałujemy? – relacje między jednostkami, grupami, jednostką i grupą, zachowania w grupie, rywalizacja, współpraca, rozwiązywanie konfliktów, podstawy skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • kierowanie zespołem ludzkim, podejmowanie decyzji.

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i dydaktyki:

 • rola i zadania instruktora żeglarstwa, autorytet instruktora
 • informacja, informacja dydaktyczna, informacja zwrotna, zasady przygotowania komunikatu dydaktycznego
 • kształcenie – strategie, metody i zasady kształcenia
 • metody i zasady nauczania, ogniwa procesu nauczania – uczenia się
 • sposoby nauczania pojęć i zasad
 • zasady nauczania czynności motorycznych i kształtowania nawyków
 • nauczanie zadaniowe (problemowe).

3. Dydaktyka żeglarstwa:

 • systematyka czynności i manewrów żeglarskich
 • charakterystyka metodyczna grup systematyki – formułowanie celów i sposoby ich realizacji
 • zadania dydaktyczne w szkoleniu żeglarskim: nauczanie i uczenie się – pojęć i zasad, czynności ruchowych, rozwiązywanie problemów
 • przygotowanie komunikatu dydaktycznego (instruktaż, pokaz)
 • określenie celu poszczególnych jednostek lekcyjnych, analiza warunków ćwiczeń, opracowanie i realizacja planu działania (scenariusz zajęć – konspekt), sprawdzenie wyników szkolenia
 • etyka żeglarska

4. Teoria manewrowania jachtem żaglowym.

5. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego:

 • przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie żeglarskie
 • zagrożenia związane z uprawianiem żeglarstwa i szkoleniem żeglarskim
 • zasady bezpieczeństwa w żeglarstwie i szkoleniu żeglarskim
 • zasady ratownictwa jachtowego i udzielanie pomocy przedlekarskiej
 • postępowanie po wypadku (dokumentacja, ubezpieczenia, odszkodowanie).

6. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym.

7. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych:

 • nauczanie wszystkich czynności i manewrów żeglarskich, w odpowiednich do celu zadania, jednostkach lekcyjnych – wzorce jednostek lekcyjnych, wychwytywanie błędów i ich korekta, ocena poprawności wykonania czynności i manewru
 • metodyka szkolenia w manewrowaniu jachtem żaglowym z silnikiem pomocniczym
 • dobór ćwiczeń podstawowych, korekcyjnych, doskonalących.

Struktura kursu:
Część teoretyczna (40 godz. dydaktycznych) – zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.
Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki – 60 godz. dydaktycznych) realizowana jest stacjonarnie w Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich podczas weekendów.

Cele:
Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność żeglarstwo, upoważnia do prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych na stopnie żeglarskie, przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia rejsów komercyjnych i klubowych. Upoważnia do pełnienia wszelkich funkcji organizacyjnych na turystycznych imprezach żeglarskich. Prowadzenie samodzielnego instruktażu z zakresu podstawowych technik żeglarskich i ratownictwa na wodzie. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością: Żeglarstwo muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończona część ogólna kursu instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 • posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • posiadać stopień żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski,
 • posiadać umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim, kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej specjalność Żeglarstwo wystawioną przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Kurs prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia na kurs można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o naukę.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • kserokopia zaświadczenia ukończenia części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej/instruktora sportu lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich) na kierunku wychowania fizycznego;
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie;
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
 • kserokopia patentu lub książeczki żeglarskiej.

Egzamin:

 • Cześć teoretyczna kończy się egzamin teoretycznym przeprowadzanym w oparciu o „test egzaminacyjny” o konstrukcji „mieszanej” – zawierającej pytania wielokrotnego wyboru i opisowe.
 • Część specjalistyczna kursu kończy się egzaminem specjalistycznym. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.
 • Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie stopnia i prawidłowości przyswojenia wybranych umiejętności objętych programem kursu, w tym również niektórych technik ratownictwa na wodzie, ratownictwa przedmedycznego, technik pływania.

Uwaga! Każdy kolejny egzamin płatny dodatkowo.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 100,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Stanica Wodna PTTK Wdzydze Kiszewskie www.wdzydze.com.pl

Cena obejmuje:
- zajęcia teoretyczne i praktyczne,
- sprzęt,
- ubezpieczenie uczestników,
- zakwaterowanie i wyżywienie,
- materiały szkoleniowe,
- egzamin i wydanie legitymacji.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Żeglarstwo"


Koordynator – Zbigniew Galiński
tel. 607 590 350
e-mail: 
kajaki@activitas.com.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI