Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Instruktor Rekreacji Ruchowej – specjalność: Nauka pływania niemowląt

2400 35 h

Program:

1. Wprowadzenie do nauki pływania niemowląt – cele i zadania.

2. Perspektywy w nauce pływania niemowląt: zapoznanie z wodą, zapobiegania utonięciu, łączenie rodziny, relaks, stymulacja i zabawy, interakcje.

3. Dydaktyczne podejście do zaznajomienia się z wodą.

4. Metody, progresje i działania odpowiednie dla dzieci od 0 do 6 miesięcy, wspólne wyzwania, które mogą wystąpić.

5. Muzyka i piosenki: Znaczenie melodii, rytmu i ruchu podczas pracy w wodzie.

6. Społeczny i emocjonalny rozwój  dzieci.

7. Pierwotne odruchy - związane z działaniem wody.

8. Rozwój fizyczny związany z przebywaniem w wodzie.

9. Aspekty medyczne: regulacja temperatury ciała i układu odpornościowego, alergie, problemy ucha, oka, ogólnie dobre samopoczucie, specjalne potrzeby.

10. Metody, progresje i działania odpowiednie dla dzieci od 6 do 18 miesięcy, wspólne wyzwania, które mogą wystąpić.

11. Interakcje między rodzicem a dzieckiem: Rola obserwacji i uwagi.

12. Rozwój fizyczny od 1 do 3 lat, związany z działalnością w środowiskiem wodnym.

13. Metody stosowane w edukacji wodnej: wideo i dyskusji. Zastosowanie metod z różnych kultur, niż nasze własne. Film i dyskusja.

14. Ocena ryzyka, zmniejszenie ryzyka i zapobiegania wypadkom niemowląt i małych dzieci, przygotowanie planu alarmowego i symulowane sytuacje awaryjne.

15. Edukacja rodzicielska  w  warunkach basenowych i wodach otwartych.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne na sali wykładowej, ćwiczenia, zajęcia praktyczne na basenie, warsztaty z niemowlętami, pokazy, dyskusje oraz sytuacje symulowane.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie instruktorów do samodzielnego prowadzenia zajęć z pływania z dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 3 lat.

Kadra:
Terje Stakset z Norwegii, instruktor pływania i ratownik, a pływaniem niemowląt zajmujący się od blisko 30 lat. Jest prelegentam na wielu światowych konferencjach poświęconych tematyce pływania niemowląt, autorem książki ''Swimm with love'' opublikowanej we wrześniu 2012 r. W 2006 roku został uhonorowany nagrodą Virginii Hunt Newman.
Zajęcia prowadzone w języku angielskim, razem z tłumaczem.

Adresaci – warunki przyjęcia na kurs:
Kandydaci na kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej z zakresu „Nauki Pływania Niemowląt” muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać, co najmniej wykształcenie średnie.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje certyfikat Instruktora Rekreacji Ruchowej z zakresu Nauki Pływania Niemowląt.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie pozytywnej oceny z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 35 (23 h – wykłady + ćwiczenia, 12 h – basen),
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

Koszt: 2400 zł

Инструктор Двигательной Рекреации - специальность: Инструктор Обучение Плаванию Грудничков и Младенцев.

Программа:

1. Знакомство с грудничковым плаванием – цели и задачи.

2. Перспективы детского плавания: знакомство с водой, предотвращение утопления, воссоединение семьи, релаксация, стимуляция и игра, взаимодействие.

3. Дидактический подход к ознакомлению с водой.

4. Методы, прогрессии и занятия, подходящие для детей от 0 до 6 месяцев, общие проблемы, которые могут возникнуть.

5. Музыка и песни: важность мелодии, ритма и движения при работе в воде.

6. Социально-эмоциональное развитие детей.

7. Первичные рефлексы - связанные с действием воды.

8. Физическое развитие, связанное с пребыванием в воде.

9. Медицинские аспекты: регулирование температуры тела и иммунной системы, аллергии, проблемы с ушами, проблемы со зрением, общее самочувствие, особые потребности.

10. Методы, прогрессии и занятия, подходящие для детей от 6 до 18 месяцев, общие проблемы, которые могут возникнуть.

11. Взаимодействие родителей и детей: роль наблюдения и внимания.

12. Физическое развитие от 1 до 3 лет, связанное с деятельностью в водной среде.

13. Методы водного образования: видео и обсуждение. Использование методов из культур, отличных от нашей собственной. Фильм и обсуждение.

14. Оценка риска, снижение риска для младенцев и детей ясельного возраста и предотвращение несчастных случаев, подготовка плана действий в чрезвычайных ситуациях и моделирование чрезвычайных ситуаций.

15. Воспитание родителей в условиях плавательного бассейна и открытой воды.

Курс включает теоретические занятия в лекционном зале, упражнения, практические занятия в бассейне, мастер-классы с малышами, демонстрации, дискуссии и смоделированные ситуации.

Цели:

Цель курса – подготовить инструкторов к самостоятельному проведению занятий по плаванию с детьми в возрасте от 3 месяцев до 3 лет.

Проводящие курс:

Терье Стаксет из Норвегии, инструктор по плаванию и спасатель, занимается обучением плавания малышей почти 40 лет. Выступает на многих всемирных конференциях, посвященных детскому плаванию, автор книги «Плавай с любовью», вышедшей в сентябре 2012 года. В 2006 году удостоен премии Вирджинии Хант Ньюман.

Занятия проводятся на английском языке с переводчиком.

Адресаты - условия поступления на курс:

Кандидаты на курс «Инструктор двигательной рекреации» по направлению «Обучение плаванию грудничков и малышей» должны соответствовать следующим критериям:

старше 18 лет,

иметь не ниже среднего образования.

Сертификат  по окончанию:

По окончанию курса участник получает сертификат инструктора по физической рекреации в области плавания грудничков и малышей.

Формальности и заявление:

- заявку можно подать в офисе Учебно-сертификационного центра или заполнив форму заявки,

- подписание договора на обучение.

Документы, необходимые при приеме на курс:

 • ксерокопия аттестата об окончании средней школы,
 • ксерокопия удостоверения личности.

Экзамен/зачёт:

Завершение курса на основе положительной оценки двух частей: теоретического и практического экзамена.

Дата и место:

- количество часов: 35 (23 часа - лекции + упражнения, 12 часов - бассейн),

- место: WSG университет в Быдгоще, ул. Гарбары 2, 85-229 Быдгощ.

Стоимость: 2400 злотых

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI